Faros Tourlitis gramamtosimo

Faros Tourlitis 1897
Faros Tourlitis 1897a