Alexandros Stamatiadis Anapolontas me Nostalgia

COVID-19, Young couple meeting outside