Αθανασία Νούνη, The ruby of summer

Αγγελική Παπακωνσταντίνου, Exit through the sea
Αλεξία Κουδιγκέλη, Marbellous