ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

«ΤΑ ΜΕΛΤΕΜΑΚΙΑ» & ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»,

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Από την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023  υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άνδρου «Τα Μελτεμάκια» (Χώρα) & στον Παιδικό Σταθμό  Ηλιαχτίδα (Μπατσί) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται με ραντεβού :

– στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άνδρου «Τα Μελτεμάκια»(τηλ. Επικοινωνίας: 2282024390), ως τη λήξη των εγγραφών.

– στον Παιδικό Σταθμό  Ηλιαχτίδα ,Μπατσί (τηλ. Επικοινωνίας 2282042440) ως τη λήξη των εγγραφών.

 Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή, που αποτελείται από τρία μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 14087/29.11.2017 (4249/Β΄/5.12.17) και ιδίως στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτού. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει αυτών, που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου ,σύμφωνα με την 138/2022 απόφαση του(ΑΔΑ:ΨΨΔΚΩΨΙ-ΧΓ2)και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ο πίνακας υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο, για την έκδοση Απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Ιουλίου 2023. 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 5 (εργάσιμων) ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης.

Αντικατάσταση αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση για άλλους κοινωνικούς λόγους και τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η αίτηση κατατίθεται από τους γονείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Διευκρινίζεται ότι καμία αίτηση επανεγγραφής δε θα εγκρίνεται , εάν υπάρχει οφειλή οικονομικής συμμετοχής της τρέχουσας περιόδου.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση εγγραφής (επισυναπτόμενο έντυπο)

2.Ατομικό δελτίο υγείας Α (επισυναπτόμενο έντυπο) ή βεβαίωση υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux) και Β) φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολιασμού όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3.Υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόμενο έντυπο)

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη του ενός μηνός από την υποβολή του)

5.Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α)Βεβαίωση εργασίας  εργοδότη όπου να αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές

  • Εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα: : α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη όπου να αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
  • Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι : αντίγραφο πρόσφατου εργοσήμου ή πρόσφατα ένσημα.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού φορέα  ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
  • Άνεργοι γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

6.Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους

7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων , εκτός των άλλων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, και των δύο γονέων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Γενική κατηγορία: Εκατό (100) ευρώ το μήνα. Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να εξοφλείται τις τελευταίες πέντε (5) κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού έως την 31η Ιουλίου.

Για το μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή.

Εάν το παιδί εγγραφεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή. Για εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο συνεπάγεται την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής.

Δε γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής στις περιπτώσεις απουσίας (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης ) του παιδιού από τον παιδικό σταθμό. Η οικονομική συμμετοχή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα , ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας , άνω των δύο μηνών , για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης .

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ:

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σε παιδικό ή βρεφικό τμήμα δύο νήπια/βρέφη κατά την ίδια χρονική , οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το δεύτερο νήπιο/βρέφος οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/2 του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο νήπιο ή βρέφος.

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό τρία ή περισσότερα νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δε θα καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λ.π. νήπια ή βρέφη. Απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100% υπερπολύτεκνοι από έξι (6) παιδιά και άνω.

-Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα άτομο (γονέας ή τέκνο α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής  ως εφ΄όρου  ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω β) χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω των οποίων το ετήσιο πραγματικό ( όχι τεκμαρκτό ) εισόδημα να μη ξεπερνά τις 25.  000 € γα διμελείς οικογένειες, ( στο ποσό αυτό προστίθεται ποσό 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο)  έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50 % από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή.

-Οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50 % από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή.(σχετ .ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.16-ΦΕΚ 908/04.04.2016 τεύχος Β΄).

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας Δ/νσης: Δήμος Άνδρου- Δ/νση Πρόνοιας, Παιδείας & Τουρισμού Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης:  Βασιλική Ρούτη Τηλ. επικοιν: ( 2282360238) Mail επικοινωνίας: routi@andros.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ                                                     ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΚΟΖΑΝΙΤΗ

Το Έντυπο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                       Ημερομηνία: ……………….

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ                                                                                                    Αρ. Πρωτ…………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                       

  

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ       ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ         (ΔΗΛΩΣΤΕ  ΜΕ √ )

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ   ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 ΟΝΟΜΑ   ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ

 

Α.Φ.Μ

 

Α.Φ.Μ

 

Δ.Ο.Υ

 

Δ.Ο.Υ

 

Α.Δ.Τ

 

Α.Δ.Τ

 

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

 

ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΟ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ

 

Τ.Κ

 

Τ.Κ

 

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

e-mail

 

e-mail

 

 

 ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ «ΝΑΙ» ή  «ΟΧΙ»  (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ 2.5 ΕΤΗ ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 )

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

 

  1. Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α. Θα καταβάλω το μηνιαίο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών που έχει καθοριστεί με την 174/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου από τον μήνα εγγραφής  μέχρι και την 31η Ιουλίου του έτους 2023, εκτός και αν έχει διακοπεί η φιλοξενία του παιδιού μου στον φορέα σας με έγγραφη πράξη διαγραφής από τον νόμιμο κηδεμόνα.

Β. Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ρητά ότι συναινώ και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για επεξεργασία1 των προσωπικών δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679).

  Γ. Όσο διάστημα διαρκούν τα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, θα τηρώ τις σχετικές οδηγίες που θα μου δίδονται από την Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών  μέσω των Τμημάτων της γι’ αυτό τον σκοπό.

Δ. Εφόσον είμαι δικαιούχος του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ θα υποβάλω αίτηση στην ΕΕΤΑΑ όταν ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Ε. Όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι γνήσια και αληθή.

ΣΤ. Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

Ζ. Η παρούσα έχει θέση  Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής όλων των παραπάνω (Α, Β, Γ, Δ,Ε,ΣΤ).

                

ΑΝΔΡΟΣ ΧΩΡΑ…………………………..2023

 Ο/Η ΑΙΤ…

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)………………………………….

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

             100,00      ΕΥΡΩ

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Άνδρου, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των προσωπικών Δεδομένων (GDPR)ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των ανωτέρω δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διεκπεραίωση του αιτήματός σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης  καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.