Μιράντα Κατσιφά, Ανεμικό

Μίνα Κουζούνη
Ξανθή Τσαλούπη, Intimo