Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό αξιοποίησης με μακροχρόνια εκμίσθωση του Ακινήτου « Κτήμα Άβυσσος » Λειβαδίων Άνδρου.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 12/2012 Μητροπολιτική Πράξεως του Σεβ. Σύρου και Άνδρου κ. Δωροθέου Β΄ προκηρύσσεται η ακόλουθη εκδήλωση ενδιαφέροντος, Η Ιερά Μονή Παναχράντου προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί στη προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Κτήμα Άβυσσος» κυριότητας της στα Λειβάδια Άνδρου μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης.

1. Η Ιερά Μονή Παναχράντου είναι κυρία ενός ακινήτου οικοπέδου εμβαδού 15 στρεμμάτων  το οποίο βρίσκεται στην θέση Άβυσσος Λειβαδίων του Δήμου Άνδρου. Το εν λόγω ακίνητο είναι πλήρως περιφραγμένο.

2. Για την επιλογή του πλέον κατάλληλου Αναδόχου θα αποφασίσει το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής σύμφωνα με τον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί. Επισημαίνεται ότι:

I. Ο Ανάδοχος θα δύναται πέραν της αξιοποίησης του ακινήτου, να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη του μισθίου.

II. Οι χρήσεις και λειτουργίες για τις οποίες προβλέπεται η αξιοποίηση του ακινήτου είναι: γραφείων, εστιατορίων και χώρων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων και χώρων αναψυχής, χώρων εκτροφής ζώων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να εφαρμοστούν όλες οι χρήσεις αυτές ή και οποιοσδήποτε συνδυασμός ορισμένων από αυτές ή και άλλες που δεν αναφέρονται, αλλά θα θεωρηθούν συμβατές με την τοποθεσία και τη χρήση του ακινήτου.

III. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης της ανάπτυξης, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με χρηματοπιστωτικό οργανισμό, θα αποτελεί κριτήριο του διαγωνισμού.

IV. Ο Ανάδοχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, συντηρεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά το κτήμα και θα μεριμνά, αποκλειστικά με δική του ευθύνη και κόστος, για τη φύλαξη, συντήρηση, τις αναγκαίες επισκευές, την καθαριότητα και την ασφάλιση του κτήματος, αλλά και τη δική του ασφάλιση, καθώς και για την καταβολή όλων των εξόδων λειτουργίας, φύλαξης και συντήρησης και των λοιπών εξόδων, τελών και φόρων και εν γένει βαρών του κτήματος, όπως λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, ειδικού φόρου υπέρ ΟΤΑ, κλπ.

V. Επίσης θα υποχρεούται να προβαίνει ο ίδιος, με δική του επιμέλεια και δαπάνες, στην έκδοση ή και αναθεώρηση όλων των απαραίτητων αδειών, ειδικών ρυθμίσεων ή μελετών (όπως οικοδομικές άδειες, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και λοιπών εμπορικών χρήσεων κλπ).

VI. H Μίσθωση που θα συναφθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Ιεράς Μονής Παναχράντου, θα είναι Μακροχρόνια για τριάντα (30) έτη και θα παραχωρεί στο Μισθωτή το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και χρήσης του ακινήτου, ως αντάλλαγμα για την χρηματοδότηση  της ανάπτυξης αυτού.

Ο Ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης χρηματοδότησης της αξιοποίησης του ακινήτου, θα καταβάλει στην Ιερά Μονή Παναχράντου,

α. εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα κατά την υπογραφή της σύμβασης και

β. ετήσιο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της Μίσθωσης.

3. Σκοπός επομένως της Μακροχρόνιας Μίσθωσης του ακινήτου, θα είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραπάνω άρθρα.

4. Οι προτάσεις θα υποβληθούν σφραγισμένες στην Ιερά Μονή Παναχράντου έως και το Σάββατο 1-9-2012 και θα φέρουν την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ « ΚΤΗΜΑ ΑΒΥΣΣΟΣ » ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

5. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων και οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο φυσικό πρόσωπο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (της υποβολής). Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.

6. Οι συμμετέχοντες με την πρότασή τους πέραν της εκδηλώσεως του ενδιαφέροντος τους για την σύναψη Μακροχρόνιας Μίσθωσης απαιτείται να υποβάλλουν τα κύρια στοιχεία της προτάσεώς τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ιδιαίτερα τα ανωτέρω άρθρα 2 και 3 και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που ισχύουν βάσει του υφιστάμενου νομικού και πολεοδομικού πλαισίου, χωρίς τούτα να συνοδεύονται από προϋπολογισμούς ή προτάσεις περί μισθωμάτων, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες με αυτές που θα συμπεριληφθούν στις εν λόγω προτάσεις. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, την πρότασή τους και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση.

7. Η Ιερά Μονή Παναχράντου. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε  να διαφοροποιήσει τη δομή της διαδικασίας τελικής επιλογής, να προκηρύξει ή όχι διαγωνισμό να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο, να ακυρώσει ή να διακόψει ή να τερματίσει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή να αναβάλει τη παρούσα διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει επιμέρους όρους.

Η Ιερά Μονή Παναχράντου, διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και πρόσθετα στοιχεία από τρίτους, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την Ιερά Μονή Παναχράντου. για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα πρόσκληση.

Η Ιερά Μονή Παναχράντου. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

8. Η Ιερά Μονή Παναχράντου. μετά το άνοιγμα των προτάσεων, μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με όλους ή κάποιους εκ των συμμετεχόντων για την διασάφηση όρων της προτάσεως, προς σκοπό της προκηρύξεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

9. Μόνον όσοι λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση θα κληθούν στο προκηρυχθησόμενο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Άνδρος, 1 Ιουλίου 2012

Για το Ηγουμενοσυμβούλιο. Ο Ηγούμενος † Αρχιμ. Εὐδόκιμος Φραγκουλάκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.