Προκήρυξη υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης

Η Δ.Ε. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λαμβάνοντας υπόψη: 1)Το ν. 4019/2011 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου  2§2 περ. γ΄ σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 2) Τη διάταξη του άρθρου 3§2 του εν ισχύ Καταστατικού της επιχείρησης σύμφωνα με την οποία «…οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων… α) σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ειδικότερα στη παροχή υποτροφιών…»

Αποφασίζει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών για παρακολούθηση προγράμματος ιστιοναυτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επί του εκπαιδευτικού ιστιοφόρου σκάφους «CHRISTIAN RADICH», σημαίας Νορβηγίας, σε δέκα (10) μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών θα φέρει την ονομασία «Ειδοθέα 2016». I. Ειδικότερα δέκα (10) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε

δέκα (10) μαθητές/τριες οι οποίοι/ες, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 φοιτούν στην Α΄, Β’ ή Γ’ Τάξη Γενικού ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου που ευρίσκεται: 1. στη νήσο Άνδρο ή που μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου είχαν φοιτήσει σε σχολείο στην νήσο Άνδρο. 2. στη νήσο Τήνο ή που μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου είχαν φοιτήσει σε σχολείο στην νήσο Τήνο. 3. σε νησί του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων ή που μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου είχαν φοιτήσει σε σχολείο σε νησί του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. 4. στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Πέραν των ανωτέρω οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει 1) να «διακρίνονται για το ήθος και τις διανοητικές τους

ικανότητες», 2) να μη έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  1. Έκαστη υποτροφία συνίσταται στη κάλυψη, 1) του κόστους ιστιοναυτικής εκπαίδευσης επί του ιστιοφόρου σκάφος «CHRISTIAN RADICH», (συμπεριλαμβάνονται διαμονή και διατροφή) 2) των εξόδων μετάβασης από τη Νήσο Άνδρο έως το σημείο επιβίβασης στο σκάφος (ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, οδικά) 3) των εξόδων επιστροφής από το σημείο αποβίβασης έως την επιστροφή στη Νήσο Άνδρο

(ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, οδικά), 4) του κόστους ταξιδιωτικής ασφάλισης, 5) του κόστους ασφάλισης εν πλω (P&I), 6) του κόστους ιατρικών εξετάσεων των υποψηφίων υποτρόφων που θα προκριθούν στην τελική φάση επιλογής. III. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) ημερών. Η διάρκεια του προγράμματος και τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης των υποτρόφων θα οριστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων. Λήψη της υποτροφίας για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από

αυτό που θα ορίσει η ως άνω επιτροπή δεν είναι δυνατή. Η μετάβαση στο σημείο επιβίβασης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η επιστροφή θα πραγματοποιηθούν σε σημείο του χρονικού διαστήματος από 20 Ιουνίου 2016 έως 10 Αυγούστου 2016.

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:
  2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση. Κάτωθι της υπογραφής του/της υποψηφίου πρέπει να τίθεται η υπογραφή των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Το γνήσιο της υπογραφής υποψηφίου και ασκούντων τη γονική μέριμνα πρέπει να έχει θεωρηθεί από αρμόδια δημόσια αρχή. 2. Τρεις (3) Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, και

μία (1) αντίστοιχη ψηφιακή. 3. Διαβατήριο το οποίο θα είναι εν ισχύ έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Εάν το διαβατήριο δεν είναι ελληνικό, είναι ευθύνη του/της υποψηφίου/ας και των κηδεμόνων του/της να προμηθευτούν ταξιδιωτική βίζα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας με ισχύ έως την 30 Σεπτεμβρίου 2016. 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, με ημερομηνία εκδόσεως εντός του

έτους 2016. 5. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτούν από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατά το τρέχον σχολικό έτος (2015- 2016) φοιτά σε μία εκ τις ως άνω τάξεις σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν ο/η υποψήφιος/α είναι μαθητής λυκείου και φοιτά σε σχολείο εκτός της νήσου Άνδρου, της νήσου Τήνου

2 ή άλλου νησιού των Κυκλάδων, και είχε φοιτήσει έως και την 3η γυμνασίου σε σχολείο της νήσου Άνδρου, της νήσου Τήνου ή άλλου νησιού των Κυκλάδων, βεβαίωση από διευθυντή γυμνάσιου της νήσου Άνδρου, της νήσου Τήνου ή άλλου νησιού των Κυκλάδων ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε την 3η γυμνασίου σε γυμνάσιο της νήσου Άνδρου, της νήσου Τήνου ή άλλου νησιού των Κυκλάδων. 6. Σχολική βαθμολογία του σχολικού έτους 2014- 2015 και του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2015-2016.

  1. Το έντυπο ιατρικό πιστοποιητικό της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Ιατρό του Κέντρου Υγείας Άνδρου, ή άλλου δημοσίου νοσοκομείου. Για τη χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού, ίσως απαιτηθεί η επίδειξη ακτινογραφίας πνεύμονα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον υπογράφοντα ιατρό. 8. Οι υποψήφιοι/ες που θα προκριθούν στην δεύτερη φάση επιλογής, θα πρέπει επιπρόσθετα να παραδώσουν γνωμάτευση συμβεβλημένου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου περί μη χρήσης Ναρκωτικών ουσιών, κλπ (Προϋποθέτει εξετάσεις ούρων, αίματος κλπ που θα εκτελεστούν από το ως άνω Μικροβιολογικό Εργαστήριο). 9. Δύο (2) συμπληρωμένες συστατικές επιστολές της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για τον/την υποψήφιο/α. 10. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν και πιστοποιητικό περί γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Τα έντυπα της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας υπό του προγράμματος «ΕΙΔΟΘΕΑ 2016». Σε περίπτωση μη δυνατότητας πρόσβασης στο

διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την αποστολή τους. Τα ως άνω δικαιολογητικά (πλην των

υπ’ αριθμούς 3 και 8) πρέπει να παραδοθούν στην εντεταλμένη εκπρόσωπο της Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αριστέα

Γράβου, εντός σφραγισμένου φακέλου έως την Παρασκευή, 25η Μαρτίου 2016. Κατά την παράδοση των σφραγισμένων φακέλων θα δίδεται σχετικό πιστοποιητικό παραλαβής. Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν έως την Παρασκευή, 18η Μαρτίου 2016, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ 15, 84500, Χώρα Άνδρου, Άνδρος- Κυκλάδες». Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων επί του φακέλου ή το αποδεικτικό παράδοσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. V. Την εξέταση των ως άνω αιτήσεων και δικαιολογητικών θα αναλάβει Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων. Έργο της επιτροπής είναι η αποσφράγιση των φακέλων, ο έλεγχος των εγγράφων και των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων. Η ως

άνω αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. Τη φάση της προκαταρκτικής αξιολόγησης και τη φάση της τελικής επιλογής. Κατά τη φάση της προκαταρκτικής αξιολόγησης, θα επιλεγούν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις αρχικώς ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, κατά τη κρίση της Επιτροπής. Κατά την φάση της τελικής επιλογής, οι προκριθέντες υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στην έδρα της εταιρίας στην Άνδρο σε συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 έως την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016 και θα υποβληθούν σε εξέταση στην Αγγλική γλώσσα, σε ψυχομετρική/ψυχολογική αξιολόγηση, και θα παραπεμφθούν για μικροβιολογικές εξετάσεις. Εκ των ως άνω θα προκύψουν οι καταλληλότεροι/ες δέκα (10), κατά τη κρίση της Επιτροπής για τη λήψη των ως άνω υποτροφιών. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους υποτρόφους την Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016. VI. Στην περίπτωση που, μετά την έγκριση των υποτροφιών, κενωθούν θέσεις υποτρόφων από οποιαδήποτε αιτία, αυτές θα πληρωθούν από συντασσόμενο πίνακα επιλαχόντων. VII. Η Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» επιφυλάσσεται να αρνηθεί εντελώς τη χορήγηση των άνω υποτροφιών σε περίπτωση, έκτακτης ανάγκης, συμβατικής υπαναχώρησης τρίτου, ανυπαίτιας αδυναμίας προς εκτέλεση και ιδίως στην περίπτωση απρόοπτης μειώσεως των εισοδημάτων της ή ανάκλησης χορηγιών. VIII. Οι επιλεγόμενοι υπότροφοι και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στην οποία αναφέρονται οι όροι της υποτροφίας και οι λόγοι διακοπής της καθόσον και την υποχρέωση να υπογράψουν σύμβαση με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «CHRISTIAN RADICH» στην οποία θα αναφέρονται οι

όροι εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι παραπάνω υπογεγραμμένες συμβάσεις πρέπει να έχουν παραδοθεί στην «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έως την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016. Μη παράδοση ή καθυστέρηση

παράδοσης πέραν της ως άνω ημερομηνίας των ανωτέρω αναφερομένων  υπογεγραμμένων συμβάσεων, μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση της υποτροφίας. Για διευκρινίσεις μπορείτε να λάβετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.proteusinnovation.com, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@proteusinnovation.com ή στα τηλέφωνα +30 22820 22947 / +30 6932626906 (Αριστέα Γράβου) Ακριβές απόσπασμα, εκ του βιβλίου πρακτικών.

Άνδρος, 08/12/2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.