Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται αφορούν στην Επιτροπή Κοινωνικής Αντιλήψεως της Ε. Α. καθώς και στις επιμορφωτικού χαρακτήρα δράσεις της

Το ενδιαφέρον της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ εκδηλώθηκε σε όλες τις περιόδους και στον τομέα της προωθήσεως έργων στην Άνδρο, που κάλυψαν βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού, με σκοπό και βασικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά προς τα πίσω και θα μπορέσει να διακρίνει πόσο σταδιακά άλλαξε η Άνδρος στη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων. Η όλη προσπάθεια της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ απέβλεπε και αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των διαφόρων συνθηκών ζωής του μόνιμου πληθυσμού του νησιού. Για αυτό το σκοπό έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τις Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές και άλλους παράγοντες της Άνδρου. Με τη βοήθεια των κατά τόπους αντιπροσώπων της στο Διοικητικό Συμβούλιο προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα του νησιού κατά καιρούς να βρουν τη λύση τους. Η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες βοήθησε – όσο της ήταν δυνατό – να επιλυθούν προβλήματα, ενώ άλλα τα προώθησε στα γρανάζια της κρατικής μηχανής για να βρουν τη λύση τους.

Έτσι την βλέπουμε να αγωνίζεται στη δεύτερη πενταετία του ’50 για την περάτωση της ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γαυρίου-Χώρας, την ασφαλτόστρωση του δρόμου Σταυροπέδας-Όρμου και την ύδρευση της πόλης της Άνδρου, ενώ στα λιμενικά προσπαθεί και προτείνει. Γίνονται συσκέψεις σημαντικές για την εποχή εκείνη στα γραφεία της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ, με τη συμμετοχή του  Δημάρχου Άνδρου αειμν. Μιχ. Πολέμη, του Ανδριώτη Βουλευτή αειμν. Λεων. Μπίστη και του αειμν. Δημοσθένη Πίππα, ο οποίος διετέλεσε πολλές φορές Υπουργός Δημοσίων έργων, και χαράσσονται κοινές πορείες δράσης με αποτέλεσμα την τελική επιτυχία.

  Για την εξυπηρέτηση των γεωργών της Άνδρου η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ ενεργεί στο Υπουργείο Γεωργίας και επιτυγχάνει τη σύσταση Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο τίθεται σε λειτουργία το 1959 στην Άνδρο. Ανάλογη με την οικονομική αντοχή της Ενώσεως υπήρξε και η συμμετοχή της στα έργα Υδραγωγείου Αβύσσου Άνδρου, βάσει των οποίων ελήφθη μέριμνα χάριν της υγείας των κατοίκων της πόλεως. Για το σκοπό αυτό η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ έστειλε  στην αρμόδια επιτροπή που εκτελούσε το έργο το ποσό των 25.000 δρχ. της εποχής εκείνης, σα συμβολή και συμμετοχή στη μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Άνδρου.

 Στη δεκαετία του 1960 η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ βοηθάει σημαντικά στη μεγάλη προσπάθεια για τη διαπλάτυνση του επαρχιακού δρόμου Γαυρίου-Χώρας, στο τότε λιμενικό έργο Γαυρίου, ενώ αρχίζει τις πρώτες προσπάθειες για τον εξηλεκτρισμό των οικισμών του νησιού και για την ίδρυση του Εθνικού Σταδίου στην Άνδρο. Διοικητικό στέλεχος  τότε στην ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ, ο Ανδριώτης αρχιτέκτονας αειμν. Αντώνης Κριεζής, εκπονεί τα σχέδια και τις μελέτες του έργου δωρεάν, τα οποία και κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα περαιτέρω. Με προσωπική παρέμβαση του τότε προέδρου της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ αειμν. Μιχ. Τρικόγλου επιτυγχάνεται η κατ’αρχήν απόφαση της ίδρυσης του σταδίου, ενώ με άλλες Πανανδριακές προσπάθειες το στάδιο θα λειτουργήσει μεταγενέστερα.

  Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ δραστηριοποιείται ακόμη περισσότερο με αντικειμενικό σκοπό την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αφορούν όλο το νησί και κυρίως το μόνιμο πληθυσμό του. Η συσσώρευση των προβλημάτων αυτών που έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα-κυρίως της Αττικής- και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες «φυγής από την Άνδρο», επισημαίνεται από την ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ και αποφασίζεται νέο τρέξιμο προς κάθε αρμόδιο, αλλά και νεώτερος προγραμματισμός με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις του νησιού. Ο τουρισμός έχει εισβάλει στη χώρα μας και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς του νησιού εξετάζονται λύσεις σωστής αντιμετώπισής του, ενώ παράλληλα εξετάζεται το μεγάλο πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της Άνδρου με πλέον σύγχρονα πλοία. Η όλη προσπάθεια για ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας επί λαϊκής βάσεως για αγορά Ανδριώτικου F/B έχει αποτύχει και λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει ο Ανδριώτης εφοπλιστής αείμν. Αυγ. Πολέμης, με τη δρομολόγηση σύγχρονου πλοίου στην αρχή, συγχρόνων μετέπειτα από τη Ραφήνα στο Γαύριο. Με τα αναπτυξιακά δεδομένα της εποχής εκείνης η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ δραστηριοποιείται για την προώθηση της ιδέας για δημιουργία αεροδρομίου στην Άνδρο, εγχείρημα που όμως παρέμεινε στα χαρτιά.

  Τον Ιούνιο του 1973 η ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΙΩΝ επικοινωνεί με την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού για συνεργασία στα τοπικά θέματα και δραστηριοποιείται για τον εκσυγχρονισμό του λιμένος Γαυρίου, το Εθνικό Στάδιο Άνδρου, τη διάσωση του σπηλαίου «ΧΑΟΣ» Μεσαριάς, την τηλεοπτική κάλυψη της Άνδρου, τον εξηλεκτρισμό της Κοινότητας Φελλού και των οικισμών της Κοινότητας. Μακροταντάλου, την ύδρευση των Λαμύρων, την επέκταση του σχεδίου πόλεως Μπατσίου, την ύδρευση του Γαυρίου, την επισκευή του λιμενοβραχίονα Μπατσίου, τη διάνοιξη δρόμου στην κοινότητα Βουρκωτής, την επισκευή του λιμένος Άνδρου, τη διάνοιξη δρόμου από τα Σταυροπέδα προς Μελίδα-Πιτροφό-Μένητες-Στραπουργιές (με σύνδεση εκείνου των Στραπουργιών), τη διάνοιξη δρόμου Άνω-Κάτω Κατακοίλου, την ασφαλτόστρωση των δρόμων Μπατσίου- Κατακοίλου Άρνης, και του δρόμου Κατακαλαίων της Κοινότητας Αποικίων, την επισκευή και ασφαλτόστρωση του δρόμου Όρμου-Κοχύλου- Συνετίου-Χώρας (με παρακαμπτήριο στου Βραχνού), την επισκευή του δρόμου Γαυρίου-Βιταλίου, την αποχέτευση Γαυρίου και Μπατσίου, την επίστρωση παραλίας στο Μπατσί (με την έκδοση κανονιστικής αποφάσεως από το υπουργείο Δημοσίων έργων και άρση του Προεδρικού διατάγματος που απαγόρευε προηγουμένως την ανοικοδόμηση στο Μπατσί) και την προώθηση του αιτήματος για διάνοιξη του δρόμου προς τα Πέρα Χωριά της Μεσαριάς (ενός αιτήματος που είχε αναδείξει ο εκεί εφημέριος παπά-Σάββας, του οποίου η πραγματοποίηση έλαβε χώρα μετά το θάνατο του τελευταίου).

  Τον Οκτώβριο του 1978, ύστερα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ, σε συνεργασία με πολλούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και με επισκέψεις των εκπροσώπων διαμερισμάτων του νησιού στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσεται «ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» το οποίο υποβάλλεται στη Νομαρχία Κυκλάδων και το Υπουργείο Συντονισμού, με την παράκληση να συμπεριληφθούν τα αναφερόμενα έργα στο πρόγραμμα του έτους 1979 και στο Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης, πράγμα που έγινε με επιτυχία.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.