Photo: Φ.Ο. “Το Γαύριο”

Ο Δήμαρχος Άνδρου ενημερώνει το ανδριακό κοινό δια μέσου του εγγράφου της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας (Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Άνδρου) σχετικά με την χρήση γης στον Κάμπο Γαυρίου.

 

Το κείμενο του εγγράφου έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άνδρος, 28 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ : Δήμαρχο Άνδρου: κ. Θεοδόση Σουσούδη

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση επιτρεπόμενων χρήσεων γης (βιομηχανική χρήση) στην περιοχή Κάμπος Γαυρίου ν. Άνδρου από την Υπηρεσία μας»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Ύστερα από την προ ημερών συνάντησή μας στο γραφείο σας, που αφορούσε ενημέρωσή σας σχετικά με την έκδοση εγγράφου για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης (βιομηχανική χρήση) στην περιοχή Κάμπος Γαυρίου ν. Άνδρου από την Υπηρεσία μας (αριθμ. πρωτ. 414/06-07-2017 έγγραφό μας που συνοδεύεται από θεωρημένο: από την Υπηρεσία μας Τοπογραφικό Διάγραμμα της Αγρ. Τοπ. Μηχανικού κ. Καρανάσιου Σοφίας) στην φερόμενη ως ιδιοκτησία Αθηνάς, χήρας Βασ. Γιαννούλα, Λαζάρου Γιαννούλη, Καλλιόπης Γιαννούλη και Λουκίας Γιαννούλη, σάς διαβεβαίωσα ότι η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της, την ισχύουσα νομοθεσία εξέδωσε το έγγραφο αυτό και δεσμεύτηκα προφορικά ότι εντός λίγων ημερών θα έχετε και γραπτή απάντησή μου περί της πράξεως αυτής της Υπηρεσίας μας (αναφορά σε ισχύουσα νομοθεσία).

Κατόπιν τούτου, σας αναφέρω αναλυτικά τα ακόλουθα:

Κατόπιν της από 06-07-2017 αίτησης του κ. Βαλμά Μιχάλη που αφορούσε τον καθορισμό των όρων δόμησης και των χρήσεων γης στην φερόμενη ως ιδιοκτησία Αθηνάς χήρας Βασ. Γιαννούλα, Λαζάρου Γιαννούλη, Καλλιόπης Γιαννούλη και Λουκίας Γιαννούλη, η οποία (ιδιοκτησία) βρίσκεται στην περιοχή «Χαμοτούρα» ή «Κάμπος» Γαυρίου σύμφωνα με το υποβαλλόμενο μαζί με την αίτηση Τοπογραφικό Διάγραμμα της Αγρ. Τοπ. Μηχανικού κ. Καρανάσιου Σοφίας (από τον Ιούνιο του *2017 Τοπ. Διαγρ.) το Τμήμα Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου εξέδωσε το με αριθμ. πρωτ. 414.0)6-07-2017 έγγραφο που αφορούσε τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών περιοχή Κάμπου Γαυρίου ν. Άνδρου.

Στο εν λόγω έγγραφο, αναφέρεται ότι για την συγκεκριμένη περιοχή ισχύει το ΦΕΚ291/ΑΑΠ/04-11-2011 (Ζ.Ο.Ε Άνδρου) και επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση, χωρίς να εξειδικεύει την περίπτωση ετοίμου σκυροδέματος. Άλλωστε και στο από τον Ιούνιο του 2017 θεωρημένο από την Υπηρεσία μας Τοπ. Διάγραμμα της Αγρ. Τοπ. Μηχ. κ. Καρανάσιου Σοφίας και συγκεκριμένα στους αναγραφόμενους σε αυτό όρους δόμησης αναφέρεται το άρθρο 4 (βιομηχανικές εγκαταστάσεις) της Ζ.Ο.Ε. Άνδρου χωρίς και πάλι να αναφέρεται η ειδικότερη χρήση (παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος).

Με τα παραπάνω αναφερόμενα, θέλουμε να τονίσουμε ότι η Υπηρεσία μας βασίστηκε στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/04-11-2011 (Ζ.Ο.Ε. Άνδρου) στο οποίο αναφέρεται ότι σε όλες τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές καθώς και στις παράκτιες και περιοχές προστασίας της φύσης, όπου επιτρέπεται ή δόμηση, της Νήσου Άνδρου, ισχύουν τα εξής:

«22. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων γεωργικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή μονάδων μεταποίησης τοπικά παραγομένων προϊόντων (π.χ. οινοποιία) μετά από έγκριση από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Βιομηχανίας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 300 τ.μ. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η χρήση των παραπάνω κτισμάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδοτούν για την μορφολογική και ογκοπλαστική ένταξη των νέων κτιρίων και ελέγχουν την τήρηση των όρων του παρόντος ως προς τις χρήσεις των εγκαταστάσεων και υποχρεούνται να ενημερώνουν κάβε αρμόδια αρχή για την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων, με σκοπό την άρση της διαπιστωμένης παράβασης.»

και

«42. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται, ανά χρήση, οι διατάξεις του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ ‘270) όπως ισχύει, χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτό παρεκκλίσεις.»

Με βάση την παραπάνω παρ. 42 του άρθρου 4 της ΖΟΕ Άνδρου και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μας παραπέμπει -εκτός των άλλων – και στο άρθρο 4 «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις» παρ. 2 του ΦΕΚ270/Δ/1985, όπου αναφέρεται ότι:

«2. Για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων απαιτείται έγκριση τον Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι υψηλής οχλήσεως με οποιαδήποτε ισχύ ή και μέσης οχλήσεως με ισχύ μεγαλύτερη των 120 HP (ή αντίστοιχη θερμική ισχύ) πέραν, της κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίσεως απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή του ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η απάντηση θεωρείται θετική.»

συμπεραίνουμε ότι βάσει των ανωτέρω και για περιοχές που βρίσκονται εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών, όπως είναι η εν λόγω εξεταζόμενη περιοχή (Κάμπος Γαυρίου ν. Άνδρου), προκύπτει ότι επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση και για μέση όχληση με ισχύ μεγαλύτερη των 120 HP (στην εξεταζόμενη περίπτωση 89 Kw συνολική εγκατεστημένη ισχύς).

Άλλωστε στο ίδιο ΦΕΚ 270/Δ/1985 και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού αναφέρεται απαγόρευση για βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης ή υψηλής οχλήσεως γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων κλπ., αλλά η δική μας περίπτωση δεν εμπίπτει στην απαγόρευση αυτή.

Συνοψίζοντας, σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 42 της ΖΟΕ Άνδρου ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται, ανά χρήση, οι διατάξεις του από 24-05-1985 π.δ/τος (Δ’270) όπως ισχύει, χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτό παρεκκλίσεις. Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΦΕΚ 270/Δ/1985 προκύπτει ότι για περιοχές που βρίσκονται εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών, όπως είναι η εν λόγω εξεταζόμενη περιοχή (Κάμπος Γαυρίου), επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Τμήματος Δόμησης Δήμου Άνδρου

Αικατερίνη Κολυδά

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.