Μαρία Κουτέλη Βασιλοπούλου,

Ειρήνη Πανταζή,

Φραντζέσκος Αθανασίου,

Κωνσταντίνος Μαγουλάς.

Η νέα Δημοτική Διοίκηση

Στο μεταξύ για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-8-2014 εκλέγονται για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου: Πρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καπετάν-Θεολόγου Νικόλαος. Αντιπρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδωράκης Διαμαντής. Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρήστος Χρήστος.
Τα εκλεγέντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-8-2014 είναι: Τακτικά Μέλη: κ. Βενετίκη Μαρία, κ. Κορκοδείλου Μαργαρίτα, κ. Μακρή Αθηνά, κ. Τηνιακός Δημήτριος, κ. Σουσούδης Θεοδόσιος, κ. Βουραζέρης Χρήστος. Αναπληρωματικά Μέλη: κ. Λαούδης Ελευθέριος, κ. Μαραβελής Σταμάτιος, κ. Κούλουθρος Ιωάννης, κ. Παπαχρήστος Χρήστος, κ. Διαπούλης Αριστοτέλης.
Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα 1-1-2013 έως 31-8-2014 είναι: Τακτικά Μέλη: Ζερβός Σεβαστιανός, Καραντζοπούλου Βασιλική, Κούλουθρος Ιωάννης, Μαραβελής Σταμάτιος, Θωμάς Κυριάκος, Λάβδας Αντώνιος. Αναπληρωματικά Μέλη: κ. Βενετίκη Μαρία, κ. Κορκοδείλου Μαργαρίτα, κ. Μπάλλας Ελευθέριος, κ. Βλάμης Δημήτριος, κ. Βόσσος Ανδρέας

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Άνδρου, περιόδου 2013 και μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης Δημοτικής αρχής.
Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας
κ. Μαρία Βασιλοπούλου – Κουτέλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής · Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης · Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης · Πολιτιστικών εκδηλώσεων · Μισθώσεις – Εκμεταλλεύσεις δημοτικών ακινήτων β· Νεκροταφεία
β) Κατά τόπον τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου: · Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Άνδρου. · Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν στην δημοτική ενότητα Άνδρου. · Την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου εκτός εκείνων που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού. · Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ στη δημοτική ενότητα καθώς και την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου όλων των εγγράφων, αποφάσεων και δικαιολογητικών. · Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και φωτοαντιγράφων. · Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου, σε περίπτωση απουσίας του. · Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. · Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιωτική δημοτική κοινότητα. · Την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας. · Την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα. · Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. · Προεδρεύει του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
2. Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.
Ειρήνη Πανταζή η οποία αναλαμβάνει (α) καθ΄ ύλην την αρμοδιότητα των νεκροταφείων και με τις ακόλουθες αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου: ·Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Κορθίου. · Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κορθίου. · Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ στη δημοτική ενότητα καθώς και την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου όλων των εγγράφων, αποφάσεων και δικαιολογητικών. · Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και φωτοαντιγράφων. · Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου, σε περίπτωση απουσίας του. · Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. · Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
3. Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.
Φραντζέσκος Αθανασίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) · Την Εποπτεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της νήσου Άνδρου · Γεωργικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων · Καθαριότητας, Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού · Νεκροταφεία
β) Κατά τόπον στη Δημοτική Ενότητα Υδρούσας και συγκεκριμένα στη
Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου και στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Γαυρίου,
Αμμολόχου, Βιταλίου, Μακροταντάλου, Φελλού τις εξής αρμοδιότητες: · Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική κοινότητα Γαυρίου και στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του. · Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της περιοχής ευθύνης του. · Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και φωτοαντιγράφων. · Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου, σε περίπτωση απουσίας του. · Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα. · Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιωτική δημοτική κοινότητα. · Την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας. · Την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα. · Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. · Προεδρεύει του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
4  Αντιδήμαρχος, χωρίς αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
κ. Κωνσταντίνος Μαγουλάς με τις εξής αρμοδιότητες: (α) καθ΄ύλην την αρμοδιότητα των νεκροταφείων (β) Κατά τόπον στη Δημοτική Ενότητα Υδρούσας και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Μπατσίου, Κατακοίλου, Άρνης, Απροβάτου, Παλαιόπολης, με τις εξής αρμοδιότητες: · Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην τοπική κοινότητα Μπατσίου και στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του. · Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ στη δημοτική ενότητα καθώς και την έκδοση και υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου όλων των εγγράφων, αποφάσεων και δικαιολογητικών. · Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και φωτοαντιγράφων. · Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου, σε περίπτωση απουσίας του. · Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα · Τη συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων Μπατσίου, Κατακοίλου, Άρνης, Απροβάτου, Παλαιόπολης για την
επίλυση των προβλημάτων τους. · Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί
ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαρίας
Βασιλοπούλου – Κουτέλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.
Ειρήνη Πανταζή. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ειρήνης Πανταζή όταν
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Βασιλοπούλου – Κουτέλη.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φραντζέσκου Αθανασίου όταν απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαγουλάς. Τις αρμοδιότητες του
Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαγουλά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί
Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Βασιλοπούλου – Κουτέλη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
Αντιδήμαρχο»

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.