ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  Άνδρος, 13/04/2021                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 3874

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.

Σε δημοπράτηση τμήματα αιγιαλού και παραλίας της Άνδρου
Photo: Α.Μ.Β.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’),
 2. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής,
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,
 4. Τις διατάξεις  του  Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 5. Την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
 6. Τις διατάξεις της εκάστοτε ΚΥΑ περί θέσπισης κανόνων τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚ/ΤΠΚΑΧΜ/671142/478671/17161/6020/6-6-2020 Έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προς το Υπουργείο Πολιτισμού με το οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στις παραλίες «Αποθήκες», «Χαλκολιμιώνας» και «Πίσω Γυάλια» της ν. Άνδρου για τα έτη 2020-2022 υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων που αναφέρονται σε αυτό.
 8. Το ΠΔ.: «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Άνδρου, της Νήσου Άνδρου και στις νησίδες Γαυριονήσια (Ν. Κυκλάδων)» (ΦΕΚ 291/τ. Αν.Απ. κ Πολεοδομικών θεμάτων/4-11-2011)»,
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 και 14 του Ν. 4787/26-03-2021
 10. Την υπ΄ αριθ.: 32/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου περί Καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους, 
 11. Την υπ΄ αριθ. 33/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου, περί Καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης αιγιαλών,
 12. Την υπ΄ αριθ:. 207/2020 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: ΨΘΕΛΩΨΙ-87Μ) περί Συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για το έτος 2021

και προκειμένου ο Δήμος Άνδρου να δημοπρατήσει προς εκμετάλλευση τις παραλίες που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια, πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου, έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 : Περιγραφή χώρων παραχώρησης

     Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως ισχύει, ορίζονται ως εξής:

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

1

ΑΧΛΑ

 

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ.

11€/τ.μ.

100τ.μ.Χ11€ =

1.100,00€

 

 

2

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ.

18€/τ.μ.

100τ.μ.Χ18€=

1.800,00 €

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

2.000 €+10Χ18= 2.180,00 €-20%=

1.744,00€

 

 

 

3

 

 

ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ.

10€/τ.μ.

100τ.μ.Χ10€=

1.000,00€

 

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

1.000 €+10Χ10= 1.100,00 €

-20%=

880,00€

 

 

 

4

 

 

ΧΑΛΚΟΛΙΜΙΩΝΑΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

250 τ.μ.

18€/τ.μ.

250 τ.μ.Χ18€=

4.500,00€

 

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

2.000€+ 10X18= 2.180,00 €

-20%=

1.744,00€

 

5

ΠΙΣΩ ΓΥΑΛΙΑ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

120 τ.μ.

15€/τ.μ.

120 τ.μ.Χ15€=

1.800,00€

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

1.500+10Χ15=

1.650,00 €-20%=

1.320,00€

 

 

 

   

ΔΗΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

 

 

1

 

 

ΚΟΛΩΝΑ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ.

15€/τ.μ.

100τ.μ.Χ15€=

1.500,00€

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

1.500,00€ +10Χ15€=  1.650€ -20%=

1.320,00€

 

 

 

2

 

 

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ 

Ομπρέλες – Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

28€/τ.μ.

500τ.μ.Χ28€=

14.000,00€

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

3.000€ +10Χ28€= 3.280,00 €-20%=

2.624,00€

 

 

3

 

ΚΥΠΡΙ

Νότιο Τμήμα 

 

Ομπρέλες – Ξαπλώστρες 

500 τ.μ.

 

18€/τ.μ.

500τ.μ.Χ18€=

9.000,00€

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

2.000€ +10Χ18€= 2.180,00 €-20%= 1.744,00€

 

 

4

ΚΥΠΡΙ

Θαλάσσια σπορ

 

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

40 τ.μ. όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ξύλινου αρθρωτού δαπέδου 15 τ.μ.

2.000€ +40X18€ = 2.720.00 €-20%=

2.176,00€

 

 

5

ΚΥΠΡΙ

 Κεντρική Καντίνα

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

2.000€ +10Χ18€= 2.180,00 €-20%=

1.744,00€

 

 

6

ΚΥΠΡΙ

Βόρεια  Καντίνα

KANTINA

Τροχήλατο αναψυκτήριο (αυτοκινούμενο ή μη)

10 τ.μ.

2.000€ +10Χ18€= 2.180,00 €-20%=

1.744,00€

 

 

7

 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βόρεια 

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

28€/τ.μ.

500τ.μ.Χ28€=

14.000,00€

 

ΚΑΝΤΙΝΑ

τροχήλατη καντίνα (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

3.000€ +10Χ28€= 3.280,00 €-20%=

2.624,00€

 

 

 

8

 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Κεντρικό

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

28€/τ.μ.

500τ.μ.Χ28€=

14.000,00€

 

ΚΑΝΤΙΝΑ

τροχήλατη καντίνα (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

3.000€ +10Χ28€= 3.280,00 €-20%=

2.624,00€

 

 

 

9

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  

Νότιο 

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

28€/τ.μ.

500τ.μ.Χ28€=

14.000,00€

 

ΚΑΝΤΙΝΑ

τροχήλατη καντίνα (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

3.000€ +10Χ28€= 3.280,00 €-20%=

2.624,00€

 

 

 

10

 

 

ΑΤΕΝΙ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

200 τ.μ.

11€/τ.μ.

200τ.μ.Χ11€=

2.200,00€

 

ΚΑΝΤΙΝΑ

τροχήλατη καντίνα (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

1.500€+10Χ11€= 1.610,00 €-20%=

1.288,00 €

 

 

11

ΖΟΡΓΚΟΣ

ΚΑΝΤΙΝΑ τροχήλατη καντίνα  (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

1.500 € +10Χ12€= 1.620,00 €-20%=

1.296,00€

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

1

ΜΥΛΟΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

10€/τ.μ.

500τ.μ.Χ10€=

5.000,00 €

Καντίνα

Τροχήλατη καντίνα (αυτοκινούμενη ή μη)

10 τ.μ.

1.000 € +10Χ10€= 1.100,00 €-20%=

880,00€

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

40 τ.μ. (όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ξύλινου αρθρωτού δαπέδου 15 τ.μ.)

1.000 €+(40Χ10€) = 1.400,00 €-20%=

1.120,00 €

 

ΑΡΘΡΟ 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

     Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του και υποβάλλονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία για όλες τις παραλίες, θα διεξαχθεί την 26/04/2021, στο Δημαρχείο Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη, Χώρα Άνδρου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας μοπρασιών, ως εξής:

 • Για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου ώρα 9.00 π.μ. (με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και κατάθεσης δικαιολογητικών 9:30 π.μ.) και ώρα λήξης της δημοπρασίας στις 11.30π.μ
 • Για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας: ώρα 11.30π.μ. (με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και κατάθεσης δικαιολογητικών 12:00 π.μ.) και ώρα λήξης της δημοπρασίας στις 13:30
 • Για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου: ώρα 13:30 με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και κατάθεσης δικαιολογητικών 14:00 και ώρα λήξης της δημοπρασίας στις 15:00.

ΑΡΘΡΟ 4: Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

     Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται στον πίνακα του Άρθρου 1 της παρούσας, ανάλογα με την τοποθεσία του χώρου παραχώρησης, την τουριστική κίνηση και αξιοποίηση των ως άνω τμημάτων αιγιαλών, παραλιών και βάσει των οδηγιών των υπ΄αριθ. Πρωτ.: 3817/2016, 4165/2016 και 3727/2017 εγγράφων του Υπ. Οικ/κων Περ. Δ/νση Δημ. Περιουσίας Αιγαίου και της υπ΄ αριθ. 33/2021 Απόφασης Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυητής

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής Αρχής, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση  σ’ αυτόν  με  αποδεικτικό  παραλαβής  της απόφασης της διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως το αποτελέσματος της δημοπρασίας να  προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του, για την υπογραφή του συμφωνητικού καταθέτοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης, διαφορετικά κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Άνδρου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται  δε  αναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού  και του εγγυητή  του, οι οποίοι ευθύνονται για την διαφορά από το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λπ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε.

    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ τηλεμοιοτυπία, e-mail κτλ) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, αντίγραφο του Πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο  είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στον Δήμο.

 Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησης της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Η χρήση των χώρων αιγιαλού – παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς τη προσυπογραφή της από την Κτηματική Υπηρεσία, είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρου έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

ΑΘΡΟ 8: Διάρκεια εκμίσθωσης- Ανάκληση παραχώρησης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2022.

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο: α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101Α ́), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο. β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο. Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της

ΑΡΘΡΟ 9: Προθεσμία και όροι καταβολής του Μισθώματος

Εξαιρετικά για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60%  ( παρ. 2,  άρθρο 13 του Ν. 4787/2021).

Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει: 

Eξαιρετικά για το έτος 2021 ( παρ. 2,  άρθρο 13 του Ν. 4787/2021):

 • Υπέρ Δημοσίου (ποσοστό 30% επί του ετήσιου μισθώματος):

Πρώτη δόση με τη σύναψη της σύμβασης

Δεύτερη δόση μέχρι  31/05/2021 και

Τρίτη δόση, μέχρι 30/06/2021

Για το έτος 2022:

 • Υπέρ Δημοσίου (ποσοστό 40% επί του ετήσιου μισθώματος):

Πρώτη δόση μέχρι  31/03/2022

Δεύτερη δόση μέχρι  30/04/2022 και

Τρίτη δόση, μέχρι 31/05/2022

Ο υπέρου οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δόσης να υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

  Εξαιρετικά για το έτος 2021 ( παρ. 2,  άρθρο 13 του Ν. 4787/2021):

 • Υπέρ Δήμου Άνδρου (ποσοστό 70% επί του συνολικού ετήσιου μισθώματος):

Πρώτη δόση με τη σύναψη της σύμβασης

Δεύτερη δόση μέχρι  31/05/2021 και

Τρίτη δόση, μέχρι 30/06/2021

Για το έτος 2022:  

 • Υπέρ Δήμου Άνδρου (ποσοστό 60% επί του συνολικού ετήσιου μισθώματος):

Πρώτη δόση μέχρι  31/03/2022

Δεύτερη δόση μέχρι  30/04/2022 και

Τρίτη δόση, μέχρι 31/05/2022

Στο καταβληθέν αντάλλαγμα προστίθεται χαρτόσημο και ΟΓΑ συνολικού ύψους 3,6% το οποίο βαρύνει το μισθωτή.

Σε  περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019).

 

ΑΡΘΡΟ 10: Εγγύηση και δικαιολογητικά  συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχουν οι εξής (άρθρο 3 της ΚΥΑ όπως ισχύει):

 • Υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (11Α), εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης.
 • Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτήριου (καντίνες).  
 • Ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γεν. Γρ. Αθλητισμού, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους η άσκηση δραστηριοτήτων που είναι συναφής με την εξυπηρέτηση των λουομένων, και την αναψυχή του κοινού.
 • Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γεν. Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 όπως ισχύει.
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ομπρελών και ξαπλωστρών.

 

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας, Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αποδεικτικό έγγραφο δικαιώματος συμμετοχής, ανά περίπτωση όπως καταστατικό, σχετική έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., άδεια λειτουργίας: Ξεν. Καταλύματος, camping, κέντρου αναψυχής, αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτήριου (καντίνας) (δεν ισχύουν άδειες υπαίθριου εμπορίου) κ.α..
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται για αλλοδαπούς.
 • Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
 • Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.
 • Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε.. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου της τιμής εκκίνησης (πρώτης προσφοράς) του μισθώματος δύο (2) ετών – όπως αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος Α (Για το έτος 2021 το ποσό της εγγύησης υπολογίζεται επί του καταβληθέντος μισθώματος υπολογιζόμενου στο 60% του ετήσιου μισθώματος) στην οποία θα αναφέρεται : Για συμμετοχή σε Δημοπρασία για εκμίσθωση της παραλίας ………….. (θα αναγράφεται το όνομα της παραλίας) με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Για κάθε παραχώρηση που μπορεί να περιλαμβάνει Καντίνα και τμήμα για ομπρέλες – ξαπλώστρες, θα εκδίδεται ενιαία εγγυητική επιστολή επί του συνόλου του ποσού, ανά αύξων αριθμό όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 ανωτέρω.   

 • Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ανερχόμενη στο ένα δέκατο (1/10) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, την ολοσχερή πληρωμή του μίσθιου και την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης από τον μισθωτή.
 • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Αν ο συμμετέχοντας είναι εταιρεία:

Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες: της εταιρείας και των ομόρρυθμων εταίρων

Για Α.Ε: της εταιρείας: του Προέδρου και του Δ/ντα Συμβούλου (Δ/ντή)

Για ΕΠΕ και ΙΚΕ: της εταιρείας και των διαχειριστών

 • Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Αν ο συμμετέχοντας είναι εταιρεία:

Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες: της εταιρείας και των ομόρρυθμων εταίρων

Για Α.Ε: της εταιρείας, του Προέδρου και του Δ/ντα Συμβούλου (Δ/ντή)

Για ΕΠΕ και ΙΚΕ: της εταιρείας και των διαχειριστών

 • Υπεύθυνη δήλωση (Σχετικό το παράρτημα Β) που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με τα παραρτήματα αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
 • Για εταιρείες:

Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης και μη θέσεως σε εκκαθάριση ή /και αναγκαστική διαχείριση. 

Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως.

(Γίνονται δεκτά και αντίγραφα αίτησης με πρωτόκολλο, από την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, συνοδευόμενα με Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Πτώχευσης και μη Λύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι τα εκδοθέντα πιστοποιητικά θα προσκομιστούν από τον Πλειοδότη, με την υπογραφή της Σύμβασης και δεν θα είναι βεβαρημένα, άλλως θα εκπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσης).

ΑΡΘΡΟ 11: Υποχρεώσεις μισθωτή

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας το απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 • Το μισθωτή θα βαρύνουν η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος καθώς και κάθε φόρος ή τέλος που απορρέει από τις ισχύουσες διατάξεις μισθωτικής σχέσης.
 • Υπόκειται στις υποχρεώσεις της παρούσας διακήρυξης, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και τέλος στις υποχρεώσεις του Ν. 2971/2001.
 • Υποχρεούται να διατηρεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του αιγιαλού τον χώρο που θα αναφέρεται στο μισθωτήριο, πάντα καθαρό και ευπρεπή, μεριμνώντας για τον καθημερινό καθαρισμό του, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντα χώρου, να συγκεντρώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο του Δήμου.
  • Με μέριμνα του μισθωτή κάθε παραλίας ή μέρους αυτής, πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα είδη πρώτων αναγκών σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό (πλήρες φαρμακείο με τα απαραίτητα φαρμακευτικά υλικά για την αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και ότι άλλο μπορεί να προσφέρει άμεση βοήθεια στους λουόμενους).
  • Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τα θαλάσσια σπορ ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των οριζομένων, στο άρθρο 14 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της αναφερόμενης ΚΥΑ, όπως ισχύει.
  • Να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.
  • Οι καντίνες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της με αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-6-2017 (2161Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και του αριθμ. Δ1γ/ΓΠ/37278 και 36879/25-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
  • Ως «σετ» ομπρελών – ξαπλωστρών που δύναται να τοποθετείται στο παραχωρούμενο χώρο, νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα).
  • Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων – ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος χώρος (ελεύθερη λωρίδα) υποχρεωτικού πλάτους 5 μ. ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα.
  • Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.
  • Ο μισθωτής υποχρεούται να τοποθετήσει σημαδούρες με υπόδειξη του λιμεναρχείου για την προστασία των λουομένων με δαπάνη και ευθύνη του.
  • Δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος δια βλάβη από θεομηνία, ή άλλη τυχαία αιτία επερχόμενη μετά την κατακύρωση της μισθώσεως και εφεξής.
  • Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον υπερού, προς το ελληνικό δημόσιο (άρθρο 7 της ΚΥΑ).
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των όρων της ΚΥΑ καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας (ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας.
  • Στα προς παραχώρηση τμήματα αιγιαλού: Αποθήκες, Χαλκολιμνιώνας και Πίσω Γυάλια, που αναφέρονται στον Πίνακα που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου, ορίζονται επιπλέον από την ΚΥΑ και τα σύμφωνα και με το υπ΄ αριθ. Πρωτ.: 17161/6020/6-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 12: Λήξη μίσθωσης

    Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης (31.12.2022), να παραδώσει το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τους ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί  βάσει αυτής.ΑΡΘΡΟ 13: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

     Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 14: Ευθύνη Δήμου

     Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και την οποία έχει λάβει γνώσει ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του μίσθιου, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων.

Παρατυπία της Δημοπρασίας δεν παράγει δικαίωμα υπέρ του μισθωτού ή πλειοδότου.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτού στο μίσθιο.

Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση, αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν. 2971/2001 και όχι για μίσθωση.

     Για κάθε παράβαση της παρούσας το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς παρέμβαση των δικαστηρίων

ΑΡΘΡΟ 15: Δημοσίευση Διακήρυξης

   Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου (www.andros.gr) και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημρχείου Άνδρου, των Δημοτικών Γραφείων του Δήμου που λειτουργούν στο Γαύριο, στο Κόρθι και στο Μπατσί, και στα γραφεία ΚΕΠ Άνδρου, Κορθίου και Μπατσίου.   

ΑΡΘΡΟ 16: Επανάληψη της δημοπρασίας

     Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

     Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική  επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος επί της δημοπρασίας απόφασης της διοικ. Αρχής, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

     Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενες στους όρους της πρώτης διακήρυξης, δημοσιεύονται δε ως ανωτέρω ορίζεται, τουλάχιστον 5 ημέρες, πριν από την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγονται δε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 17 : Πληροφορίες

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Άνδρου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση: Άνδρος, τηλέφωνο 2282360212 και 2282025073.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι τις 23/04/2021

 Τα επισυναπτόμενα παραρτήματα Α (πίνακας με ποσά εγγύησης), Β (Υπεύθυνη δήλωση) αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΧΡΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1

ΑΝΔΡΟΥ

ΑΧΛΑ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ

176,00 €

2

ΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ

567,04 €

Καντίνα

10 τ.μ

3

ΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ

300,80 €

Καντίνα

10 τ.μ

4

ΑΝΔΡΟΥ

ΧΑΛΚΟΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

250 τ.μ

999,04 €

Καντίνα

10 τ.μ

5

ΑΝΔΡΟΥ

ΠΙΣΩ ΓΥΑΛΙΑ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

120 τ.μ

499,20 €

Καντίνα

10 τ.μ

6

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΚΟΛΩΝΑ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

100 τ.μ.

451,20 €

Καντίνα

10 τ.μ.

7

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ

Ομπρέλες – Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

2.659,84 €

Καντίνα

10 τ.μ.

8

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

ΚΥΠΡΙ

Νότιο Τμήμα

 

Ομπρέλες – Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

 

1.719,04 €

Καντίνα

10 τ.μ.

9

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΚΥΠΡΙ

Θαλάσσια σπορ

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

40 τ.μ.

348,16 €

10

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΚΥΠΡΙ

Κεντρική Καντίνα

Καντίνα

10 τ.μ.

279,04 €

11

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΚΥΠΡΙ

Βόρεια  Καντίνα

Καντίνα

10 τ.μ.

279,04 €

12

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βόρεια

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

2.659,84 €

Καντίνα

10 τ.μ.

13

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Κεντρικό

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

2.659,84 €

Καντίνα

10 τ.μ.

14

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Νότιο

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

2.659,84 €

Καντίνα

10 τ.μ.

15

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 

ΑΤΕΝΙ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

200 τ.μ.

558,08 €

Καντίνα

10 τ.μ.

16

ΥΔΡΟΥΣΑΣ

ΖΟΡΓΚΟΣ

Καντίνα

10 τ.μ.

207,36 €

 

17

ΚΟΡΘΙ

ΜΥΛΟΣ

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

500 τ.μ.

940,80 €

Καντίνα

10 τ.μ.

18

ΚΟΡΘΙ

ΜΥΛΟΣ

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

40 τ.μ.

179,20 €

 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

                               

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Έχω λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με τα παραρτήματα αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

Ημερομηνία:……./2021

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Πιστεύω ότι στην περίπτωση του Χαλκολιμνιώνα είτε δεν πήγε κάποιος από τον Δήμο να μετρήσει τα 250μ2 ή δεν κατάλαβε ότι τα 250μ2 δεν αφήνουν τίποτε ακάλυπτο για κάποιον που δεν θέλει να αγοράσει χώρο κάτω από τον ήλιο. Επίσης έχει κάποιος μέσα στο Δήμο αναλογιστεί ότι 10 χωριά μαζί και η Χώρα πρέπει να χρησιμοποιούν τρείς παραλίες – Γυάλια, Νειμποριό και Παραπόρτι – μείον τους χώρους των “επιχειρηματιών της άμμου”!?! Είναι αρκετές;

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.