Πρόσκληση Επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο) με θέμα “Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού”

 Χρονικό όριο υποβολής : 30 Σεπτεμβρίου 2024

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί εθνικό πόλο έλξης τουριστικής δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης με διεθνή αναγνωρισιμότητα και περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τουρισμού στηρίζεται στην διαφύλαξη και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην επέκταση της δραστηριότητας χρονικά (διεύρυνση τουριστικής περιόδου) και γεωγραφικά (ανάπτυξη λιγότερο δημοφιλών τουριστικών προορισμών).
      Παράλληλα η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, και η πρόβλεψη παρεμβάσεων προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, δίνει την δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στο τουριστικό προϊόν και προοπτική δημιουργίας νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του τουρισμού.

      Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση:
– έργων υποδομής για την προστασία, την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη τοπίων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους,
– παρεμβάσεων ανάδειξης – προστασίας και αποκατάστασης ευαίσθητων περιοχών – τοπίων,
– παρεμβάσεων ανάδειξης τοπίων ώστε να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού, γεωτουρισμού και οικοτουρισμού.
– παρεμβάσεων ενίσχυσης / ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (καταδυτικός, αναρριχητικός, θρησκευτικός κ.λ.π.)
– δράσεων δημιουργίας, ανάδειξης, σήμανσης δικτύων πεζοπορικών διαδρομών ή και θεματικών μονοπατιών,
– δράσεων ανάδειξης φυσικών μνημείων όπως δάση, σπήλαια κ.λ.π,
– έργων δημιουργίας υποδομών παρατήρησης της φύσης, κ.ά.
Παράλληλα στην πρόσκληση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουριστών με κινητικά προβλήματα και άλλες αναπηρίες όπως:
– η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, φορητών υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης,
– η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, φορητών υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) σε οικοτόπους και χώρους υψηλής αισθητικής αξίας και θέασης.

Σε ποιους απευθύνεται :

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Υπουργείο Τουρισμού
 • Λοιποί φορείς (ΜΚΟ, τοπικοί πολιτιστικοί, τουριστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς)

Περιοχή εφαρμογής :

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , στο σύνολο της .

Τι χρηματοδοτείται :

 • Άμεσες δαπάνες (βάσει παραστατικών) (Α1)
 • Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων (Α2)

Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στο 100% του κόστους της επένδυσης

Όροι και προϋποθέσεις :

1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
2 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00€.
3. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αρ. 114947/29.11.2022 (Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων

 1. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας:
  • Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πρέπει ναδιασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση ή για έμμεση επιδότηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.
  Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού, πρέπει κατά την υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.
  Προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, είναι αναγκαίο οι προμήθειες / υπηρεσίες /εργολαβίες να πραγματοποιηθούν μέσω ανοικτής, διαφανούς, αμερόληπτης και άνευ όρων διαγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
  Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που στις προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνεται και προμήθεια εξοπλισμού, ο οποίος θα παραμείνει στην κυριότητα/ιδιοκτησία του δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση του έργου, τότε θα πρέπει είτε να διασφαλισθεί ότι ο εν λόγω εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητες (έως το χρόνο απόσβεσης του πάγιου εξοπλισμού), είτε η υπολειμματική αξία του εξοπλισμού να ληφθεί υπόψη ως έσοδο για τον
  υπολογισμό της ενίσχυσης.
 • Έργα που αφορούν στην οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων/υποδομών ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και εξετάζονται σύμφωνα ανάλογα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis κ.λπ.). Στις περιπτώσεις, που τελικά κριθεί ότι η προτεινόμενη δράση ή τμήμα δράσης εμπίπτει στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας χρηματοδότησής της μέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που
  προσδιορίζεται μέσω της χρήσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (που αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής) μέχρι του ποσού των 300.000.00€, ανά περίπτωση.
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της κρατικής ενίσχυσης το ποσό που υπολείπεται της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου, καλύπτεται από ιδίους πόρους του δικαιούχου.
  Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα εξετασθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση στοιχεία προκειμένου να εξεταστεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και Ειδικού Μέρους του Κανονισμού αυτού.
  Υπενθυμίζεται ότι για δράσεις που θα εξετασθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831, είναι απαραίτητο να περιέχεται στο φάκελο του έργου Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας καθώς επίσης και να ελέγχεται το σύνολο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του Κανονισμού

    Παρακαλώ ενημερώστε μας για την πρόθεση υποβολής, ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις,  την προσφορά μας, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία. (Δωρεάν ενημέρωση σας).

 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ – Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΔΡΙΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.