APOTELESMATA_SYNDIASMON_KOINOTITES

COVID-19, Young couple meeting outside