Το Επαρχιακό Συμβούλιο Άνδρου απέστειλε την ακόλουθη την γνωμοδότηση του για τον Καθορισμό ΖΟΕ νήσου Άνδρου προς  την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Χωροταξίας

ΖΟΕ ΑΝΔΡΟΥ

Παράκτιες Περιοχές

Στις παράκτιες περιοχές και για τη ζώνη που εκτείνεται σε απόσταση 350 μέτρων από την ακτογραμμή και μέχρι τον καθορισμό των επιτρεπομένων χρήσεων και δραστηριοτήτων από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, που θα προκύψουν από την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,ΕΠΜ κ.α.),

Aπαγορεύεται:

Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δέντρων κλπ.

Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που εκβάλουν σε αυτές.

Η χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών και γενικά ρυπενουσών εγκαταστάσεων ακόμα και στον θαλάσσιο χώρο τους.

Επιτρέπεται:

Κατοικία

Αναψυκτήρια, Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης- αναψυχής

Γεωργικές αποθήκες- υδατοδεξαμενές-, φρέατα

Πολιτιστικά Κτίρια

Κύρια Τουριστικά Καταλύματα μεγίστης δυναμικότητας 150 κλινών

Κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης τα 4 στρέμματα  και για τα  τουριστικά καταλύματα τα 10 στρέμματα διατηρούμενης της παρέκκλισης της Ζώνης Οικισμου.

Συνολική  επιφάνεια δόμησης 200τμ μαζί με τους βοηθητικούς χώρους ενσωματωμένους στο χώρο  του κτιρίου, καταργουμένου του υπογείου. Για τις γεωργικές  αποθήκες η δόμηση  ορίζεται σε 50τμ.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων, ορίζεται σε 2 (δυο)

πλην των γεωργικών αποθηκών που είναι ισόγειες.

Δεν επιτρέπεται η κλιμακωτή διάταξη των ορόφων εάν στη όψη προκύπτει μορφή τριώροφου κτίσματος.

Επιτρέπεται η αναθεώρηση αδείας οικοδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποπεράτωση τους με ενδεχόμενη  τροποποίηση της μελέτης  έστω και αν ως προς την θέση τους ή τα πολεοδομικά τους μεγέθη αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

Για την εξυπηρέτηση των λουομένων επιτρέπεται η τοποθέτηση ή κατασκευή οικίσκου με χρήση καντίνας μέγιστης επιφάνειας 20μ² με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ και μετά από έγκριση ως προς την μορφή, την θέση και τα υλικά από την ΕΠΑΕ.

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται, ανά χρήση, οι διατάξεις του από 24/5/85 Π.Δ./τος(Δ’ 270)  όπως ισχύει  & του Ν. 3212/2003 ΦΕΚ.

Νομίμως υφιστάμενα κτίρια των οποίων η χρήση αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατηρούνται. Επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός τους χωρίς επέκταση (με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας στις οποίες είναι δυνατή και η επέκταση εφόσον τεκμηριώνεται καταλλήλως μετά από μελέτη σκοπιμότητας).

Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η βιομηχανική δραστηριότητα, που έχει ανάγκη θαλάσσιου μετώπου και εξυπηρετεί άμεσες τοπικές ανάγκες ή είναι σημαντική για την εθνική οικονομία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/3-7-2008) ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3010/02(Α91) και τις ΚΥΑ15393/2332/5-8-2002 (Β1022).

Για τους λοιπούς όρους δόμησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ισχύουν (Δ 538/78 και Δ270/85) Π. Δ. / των χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτά παρεκκλίσεις.

Περιοχές Προστασίας της Φύσης

(Περιοχές με στοιχεία 2.3.α.6.χ)

Στις περιοχές με στοιχεία 2.3.α.6.(1-12) και μέχρι των καθορισμό επιτρεπομένων χρήσεων και δραστηριοτήτων από τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, που θα προκύψουν από την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,ΕΠΜ κ.α. ) Απαγορεύεται:

1.Κάθε δόμηση – εγκατάσταση

2.Η Δημιουργία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας

3.Οποιαδήποτε εξορυκτική – λατομική δραστηριότητα

4.Κάθε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (εκσκαφές – μπαζώματα, εκχερσώσεις – καταστροφή καλαμιώνων και αυτοφυούς βλάστησης, αποστραγγίσεις υδάτων κ.α.). Επιτρέπονται όμως όλες οι ενδεικνυόμενες εργασίες διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης για την προστασία του περιβάλλοντος και έλεγχο τυχόν ρύπανσης.

5.Η ρύπανση τυχόν ρεμάτων που διέρχονται ή καταλήγουν σε αυτές.

Στις εν λόγω περιοχές επιτρέπεται:

1.Η επισκευή παραδοσιακών κατασκευών καθώς και ο εκσυγχρονισμός νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων χωρίς επέκταση τους

2.Η γεωργική καλλιέργεια

3.Η βοσκή ζώων

4. Η μελισσοκομία

5. Για την εξυπηρέτηση των λουομένων επιτρέπεται η τοποθέτηση – κατασκευή οικίσκου με χρήση καντίνας μέγιστης επιφάνειας 20μ² με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ και μετά από έγκριση ως προς την μορφή, την θέση και τα υλικά από την ΕΠΑΕ.

6. Κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζονται τα 10 στρέμματα

Ειδικότατα στις περιοχές:

-(2.3Α.6) 2 Άχλα όπου περιλαμβάνονται υγροβιότοποι επιβάλλονται και περιορισμοί στις δραστηριότητες της γεωργικής καλλιέργειας ‘όπως απαγόρευση αρδεύσεων ή χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, κλπ.

-(2.3Α.6) 12 Πηγών Λαμύρων απαγορεύεται επίσης και κάθε δραστηριότητα που με την παραγωγή αποβλήτων υποβαθμίζει την ποιότητα των νερών (εντατική γεωργία – κτηνοτροφία, χρήση λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων, απόθεση απορριμμάτων κλπ.)

-(2.3Α.6) 11 Διποταμάτων – Συνετίου  επιτρέπεται η διαμόρφωση χώρων κίνησης και στάσης περιηγητών στον χώρο, με χρησιμοποίηση αποκλειστικά λίθινων ή ξύλινων κατασκευών και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ

-(2.3Α.6) 1 Ζόρκος και (2.3Α.6) 3 Πίσω Γιάλια επιτρέπεται σε απόσταση πέραν των 200 μέτρων από την καθορισμένη γραμμή του Αιγιαλού η κατασκευή ισογείων κατοικιών μέχρι 150τμ με την προϋπόθεση  η εξωτερική τοιχοποιία να γίνεται από εμφανή σχιστόλιθο με απαγόρευση υπογείου.

Γενικές Διατάξεις

Για την έκδοση κάθε οικοδομικής αδειας απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της μελέτης από την ΕΠΑΕ και σε περίπτωση που το γήπεδο εμπίπτει σε αρχαιολογική ζώνη η έγκριση της αρμοδίας Εφορείας του ΥΠΟ.

Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στις ακτές η δόμηση επιτρέπεται μόνο αφού καθοριστεί η γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας.

Τα γήπεδα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000τμ και προορίζονται για κατοικία θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα διατηρούμενης της παρέκκλισης της Ζώνης Οικισμου..

Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων ανεξαρτήτως χρήσεως από την καθορισμένη γραμμή Αιγιαλού ορίζεται στα 100μ..

Σε περίπτωση που υφίσταται παραθαλάσσιο οριοθετημένο τμήμα οικισμού βάθους λιγότερου από την ελάχιστη απόσταση Ε η διάταξη  αυτή δεν έχει εφαρμογή στο τμήμα εκτός ορίων που απομένει όπισθεν  του οικισμού και εντός της ως άνω οριζόμενης ελάχιστης απόστασης.

Απαγορεύεται η διάνοιξη οδών και δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση μικρότερη των 100μ από την γραμμή του Αιγιαλού

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για:

Α) Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά κτίρια που πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων

Β) Πάσης φύσεως έργα Δημοσίου και Λιμενικών Ταμείων

Για την διάνοιξη ή κατάργηση οδών απαιτείται αιτιολογημένη μελέτη του οικείου ΟΤΑ και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Απαγορεύεται η δημιουργία νέων παραλιακών οδικών αξόνων σε απόσταση μικρότερη των 100μ από την γραμμή αιγιαλού. Η εξυπηρέτηση της παράκτιας ζώνης γίνεται με οδούς κάθετες. Οδοί που ακολουθούν υπάρχουσες χαράξεις παραδοσιακής αγροτικής οδού, διατηρούν την γεωμετρική ιδιοτυπία – μορφολογική εμφάνιση με υποχρεωτική αποκατάσταση των ξερολιθιών που τις περιβάλλουν σε περίπτωση διαπλάτυνσης τους.

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρoύνται οι  χαράξεις οδών παράκαμψης των παραλιακών οικισμών και η σχεδιαζόμενη παρακαμπτήριος οδός σύνδεσης του λιμένα Γαυρίου  με το επαρχιακό δίκτυο.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δυο, εκτός των γεωργικών αποθηκών οι οποίες είναι ισόγειες. Επιβάλλεται η κατασκευή οικιακών βιολογικών αποχετευτικών συστημάτων.

Επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., και του οικείου ΟΤΑ έστω και αν οι απαιτούμενες εργασίες ή η θέση τους μέσα στο οικόπεδο αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις. Απαιτείται φωτογραφική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων. Η άδεια για τις παραπάνω εργασίες εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε., ενώ για τις περιοχές προστασίας γύρω από αρχαιολογικό χώρο απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων και τροχοβίλων.

Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες ορίζεται 50μ² εκτός αν ορίζεται μικρότερη δομήσιμη επιφάνεια.

Επιτρέπεται η δημιουργία υπαιθρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστά γυμναστήρια κ.λ.π. μετά από έγκριση Ε.Π.ΑΕ.

Ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλεια γίνεται με το άρθρο 26 του ν.1337/1983.

Επιτρέπεται η αφαλάτωση, ο βιολογικός καθορισμός οικισμών, ΧΥΤΑ και ΑΠΕ, μετά από εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3010/02 και της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 (Β1022), του προωθούμενου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που βρίσκεται σήμερα σε διαβούλευση καθώς επίσης και των λοιπών προϋποθέσεων ως προς την χωροθέτηση τους που τίθενται από την Δ/νση κατά την διάρκεια της παρούσας διαδικασίας.

Για τις νομίμως υφιστάμενες χρήσεις ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3212/03(α308).

Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών .

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.

Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων.

Καθίσταται υποχρεωτική η κατασκευή υπόγειας υδατοδεξαμενης συλλογής όμβριων ελάχιστου όγκου ίσου με το 25% της επιφάνειας του δώματος.

Απαγορεύεται η διαμόρφωση και μετατροπή ρεμάτων σε οδούς κάθε κατηγορίας, όπως και η καθοιονδήποτε τρόπο κατασκευή ή αλλοίωση της φυσικής μορφής των ρεμάτων.

Η ελάχιστη απόσταση δόμησης από την οριογραμμή ρέματος ορίζεται σε 30μ και 20μ από τα δευτερεύοντα ρέματα.

Ελάχιστη απόσταση δόμησης από τους άξονες των οδών 20μ από τις Επαρχιακές οδούς,  και 15μ για τις υπόλοιπες οδούς, εφόσον δεν προκύπτουν μεγαλύτερες.

Α. Δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οικοδομικών υλικών σε ζώνη βάθους 200μ από την γραμμή αιγιαλού.

Β. Για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιρίων, κατασκευή – διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων καθώς και τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ.

Γ. Απαγορεύεται η καταστροφή αλλοίωση των αναβαθμίδων παραδοσιακά δομημένων μονοπατιών κλπ

Δ. Οι περιφράξεις γηπέδων γίνονται από ξερολιθιά ή αργολιθοδομή χωρίς τονισμένους αρμούς.

Ε. Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση στο γήπεδο εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής.

ΣΤ. Ως αφετηρία μέτρησης του ύψους των κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος ή το τεχνητά διαμορφούμενο μετά από εγκριση της ΕΠΑΕ μη υπερβαίνοντας το 1,5μ σε κάθε σημείο του φυσικού εδάφους.

Με την παρούσα ρύθμιση εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέστερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 25.2.1997 ΦΕΚ 179/δ/97 ή άλλες ειδικότερες του παρόντος καθώς και οι διατάξεις των ΦΕΚ 270Δ/1985 και του Ν.3212/2003 καθώς και του Ν.3044/02 περί παροχής κινήτρων για την διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακών τεχνικών και αφορά σε κτίρια με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.