Με απόφασή της που ελήφθη στις 20 Ιουλίου και κοινοποιήθηκε ήδη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τάχθηκε «υπέρ της καταρχήν έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, Νήσου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων» στη θέση Πλούσκα της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας Δήμου Άνδρου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση, δεδομένου ότι: α) Δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες εντός του γηπέδου, στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του, αλλά και στην περιοχή της νέας οδικής πρόσβασης, β) το αιτούμενο νέο οδικό δίκτυο βρίσκεται εκτός της ζώνης προστασίας του Αγ. Αιμιλιανού, ενώ θα διαμορφωθεί στη συνέχεια υφιστάμενου, γ) το προτεινόμενο γήπεδο εγκατάστασης, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, δεν έχει οπτική επαφή με τον Αγ. Αιμιλιανό, όπως και με τα λείψανα της μεταβυζαντινής εγκατάστασης εντός της ζώνης προστασίας του μνημείου, δ) η απόσταση από την Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Μονή Αγίας είναι τέτοια (περί τα 3.750 μ., όπως υπολογίστηκε προσφάτως και επισημάνθηκε ανωτέρω ενώπιον του Συμβουλίου από την Μ. Σιγάλα), ώστε να μην επηρεάζεται κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο το μνημείο ή το άμεσο περιβάλλον του και δεν προκαλείται οπτική ή άλλη ενόχληση σε αυτό».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ήταν η τελευταία που εκκρεμούσε, προκειμένου η Μελέτη να συζητηθεί προς έγκριση από το ΠΕΣΠΑ.

H Απόφαση

ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στο έργο: «Χώρος

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου

Άνδρου, νήσου Άνδρου, νομού Κυκλάδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

 1. Το ΠΔ 24 ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015, άρθρο 4 «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού

Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 1. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΑΔΑ: 75Ο5Γ-

ΥΟΛ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια

Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής

Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής

Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού».

 1. Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/53723/1012π.έ./27.12.1991 (ΦΕΚ 65/Β/5.2.1991)

με την οποία ο ναός του Αγίου Αιμιλιανού έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο

μνημείο με ζώνη προστασίας 50 μ.

 1. Το αρ. πρωτ. 44016/29.06.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αιγαίου (αρ. πρωτ. 6748/1.7.2015/ΕΦΑΚΥΚ εισερχ. έγγραφο).

 1. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου

Αιγαίου όπως διατυπώθηκε στη με αρ. 1/25-01-2017 συνεδρίας του και

διαβιβάστηκε στην ΕΦΑ Κυκλάδων με το αρ. πρωτ. 166/15-3-2017 (αρ. πρωτ.

2423/15-3-2017/ΕΦΑ Κυκλάδων εισερχ. έγγραφο).

 1. Το αρ. πρωτ. 738/04-04-2017/ΕΦΑΚΥΚ εξερχ. έγγραφο προς το Δήμο Άνδρου.
 2. Το αρ. πρωτ. 2668/15-5-2017 έγγραφο του Δήμου Άνδρου με τα

συμπληρωματικά στοιχεία (αρ. πρωτ. 5354/18-5-2017/ΕΦΑΚΥΚ εισερχ.

έγγραφο).

 1. Το αρ. πρωτ. 1499/14-6-2017/ΕΦΑΚΥΚ εξερχ. έγγραφο.
 2. Το αρ. πρωτ. 4432/16-6-2017 έγγραφο του Δήμου Άνδρου (αρ. πρωτ. 6914/22-

6-2017/ΕΦΑΚΥΚ εισερχ. έγγραφο).

 1. Το αρ. πρωτ. 1968/21-06-2017/ΕΦΑΚΥΚ εξερχ. έγγραφο.
 2. Το αρ. πρωτ. 4686/22-6-2017 έγγραφο του Δήμου Άνδρου με το

συμπληρωματικό τεύχος (αρ. πρωτ. 7130/27-6-2017/ΕΦΑΚΥΚ εισερχ. έγγραφο).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Υπέρ της καταρχήν έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, Νήσου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων» στη θέση Πλούσκα της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας Δήμου Άνδρου, σε γήπεδο έκτασης 90,17 στρεμμάτων με φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου τον Δήμο Άνδρου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση δεδομένου ότι:

α) Δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες εντός του γηπέδου, στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του, αλλά και στην περιοχή της νέας οδικής πρόσβασης,

β) το αιτούμενο νέο οδικό δίκτυο βρίσκεται εκτός της ζώνης προστασίας του Αγ. Αιμιλιανού, ενώ θα διαμορφωθεί στη συνέχεια υφιστάμενου,

γ) το προτεινόμενο γήπεδο εγκατάστασης, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, δεν έχει οπτική επαφή με τον Αγ. Αιμιλιανό, όπως και με τα λείψανα της μεταβυζαντινής εγκατάστασης εντός της ζώνης προστασίας του μνημείου, δ) η απόσταση από την Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Μονή Αγίας είναι τέτοια (περί τα 3.750 μ., όπως υπολογίστηκε προσφάτως και επισημάνθηκε ανωτέρω ενώπιον του Συμβουλίου από την Μ. Σιγάλα), ώστε να μην επηρεάζεται κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο το μνημείο ή το άμεσο περιβάλλον του και δεν προκαλείται οπτική ή άλλη ενόχληση σε αυτό, και

ε) η ΕΦΑ Κυκλάδων κλήθηκε να διατυπώσει τις απόψεις της για την προκρινόμενη θέση «Πλούσκα», δεδομένου ότι για αυτήν κατατέθηκε ολοκληρωμένη ΜΠΕ, ενώ αντίστοιχη αξιολόγηση για τις λοιπές προτεινόμενες εναλλακτικές θέσεις προϋποθέτει την εκπόνηση αντίστοιχων ΜΠΕ εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, η καταρχήν έγκριση της εν θέματι Μελέτης χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) η διόρθωση του στοιχείου της απόστασης του Αγίου Αιμιλιανού από το εγγύτερο όριο χωροθέτησης του γηπέδου του ΧΥΤΥ δεν μεταβάλλει την τελική σειρά κατάταξης των θέσεων που είχαν προταθεί για τη χωροθέτηση του γηπέδου του ΧΥΤΥ

και β) η λεκάνη του ΧΥΤΥ, σύμφωνα με τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία

(τεύχος και σχέδια), χωροθετείται στην ίδια θέση, αλλά με μικρότερες διαστάσεις,

περιορίζοντας με την κατάργηση της Γ΄ φάσης το ύψος του απορριμματικού φορτίου.

Η καταρχήν έγκριση της μελέτης χορηγείται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος του ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι.Ν. του Αγίου Αιμιλιανού στις Γίδες με τους κάτωθι όρους:

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΥ, η ανώτερη στάθμη του έργου

(κτήρια, εγκαταστάσεις και απορριμματικό φορτίο) θα είναι χαμηλότερη του

παρεμβαλλόμενου φυσικού εμποδίου της κορυφογραμμής και καθ’ όλη την

έκταση του έργου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή με το ναό του Αγίου

Αιμιλιανού.

 1. Να κατατεθούν για έγκριση οι μελέτες των κτηρίων και των κατασκευών των

λειτουργικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και

οριζοντιογραφία με εγκάρσιες μηκοτομές σε κατάλληλη κλίμακα της

υφιστάμενης κατάστασης και της πρότασης και θα προκύπτει η

οριζοντιογραφική και υψομετρική σχέση του Αγίου Αιμιλιανού με αυτές.

 1. Το ανώτερο ύψος του απορριμματικού φορτίου θα ανέρχεται στα 160 μ. και όχι

στα 170 μ.

 1. Θα πραγματοποιηθεί περιμετρική δενδροφύτευση σύμφωνα και με τη σχετική

πρόβλεψη της ΜΠΕ, μετά από εκπόνηση από τη μελετητική εταιρεία

κατάλληλης φυτοτεχνικής μελέτης.

 1. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τη

διαμόρφωση των συνοδών έργων, θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας

μας. Σε περίπτωση πoυ βρεθούν αρχαία, oι εργασίες θα σταματήσουν για vα γίνει

σωστική ανασκαφή, η οποία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επεκταθεί

και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας

θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών ύστερα από γνωμοδότηση των

αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 1. Η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για την εποπτεία τόσο των

εκσκαφικών όσο και των τυχόν ανασκαφικών εργασιών, θα γίνει κατόπιν

υποδείξεως της Υπηρεσίας μας. Η δαπάνη για την πρόσληψη του

προαναφερθέντος προσωπικού, όπως και η συνολική δαπάνη για την ανασκαφική

έρευνα (σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων,

καθαρισμός, συντήρηση, καταγραφή, αποθήκευση, μελέτη και δημοσίευση) θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθρ.

37 του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

 1. Η οριστική μελέτη του έργου να υποβληθεί προς έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
 2. Σε περίπτωση τροποποιήσεων η μελέτη θα επανυποβληθεί προς έγκριση στην

Υπηρεσία μας.

 1. Η μη τήρηση των ως άνω όρων επιφέρει την ανάκληση της παρούσας έγκρισης.

Το παρόν δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλων κυριότητας ούτε αντικαθιστά τυχόν

άδεια που απαιτείται από άλλη Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Δημήτρης Αθανασούλης Αρχαιολόγος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.