ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗΝΥΘEΝΤΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK WIND POWER AE

Αιολικά. Δελτίο τύπου Μηνυθέντων και η Ανοιχτή Επιστολή του Δημάρχου

Οι υπογράφοντες φορείς των οποίων το σημαντικό, κυρίως εθελοντικό, κοινωνικό έργο γνωρίζουν καλά οι κάτοικοι της Άνδρου και όχι μόνον, έχουμε την άποψη ο τρόπος και η ένταση της εξάπλωσης των αιολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές όπως στην Άνδρο , θα επιφέρει  δυσαναλόγως μεγαλύτερη (και ανεπανόρθωτη) εθνική βλάβη από το διαφημιζόμενο και αναπόδεικτο μέχρι σήμερα εθνικό όφελος. Με αυτή τη πεποίθηση, η οποία στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, επιφυλασσόμαστε του νόμιμου δικαιώματος μας προσφυγής  στα αρμόδια δικαστήρια και στις δημόσιες αρχές εναντίον κάθε μορφής έργου που θεωρούμε ότι βλάπτει το ζωτικό φυσικό μας περιβάλλον ή/και τη βιοποικιλότητα, ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα που μας απονέμει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του αιολικού πάρκου της εταιρείας GREEK WIND POWER AE, στη θέση Φραγκάκι του δήμου Άνδρου, τελεί  εκ νέου  υπό την κρίση του ΣτΕ στο οποίο έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης υπό το φως νέων στοιχείων, την οποία εκτός από τους φορείς υπογράφει και ο δήμος ‘Ανδρου. Ακόμη βρίσκονται υπό εξέταση από τη διοίκηση δύο εμπεριστατωμένες καταγγελίες σχετικά με το έργο αυτό. Πάντως το διάστημα που έγιναν οι παρεμβάσεις για τις οποίες ειδοποιήσαμε τη διοίκηση, τελούσε υπό τον όρο της αποφυγής εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του κατά τη χρονική περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας «σε περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες γιά την ορνιθοπανίδα εκτάσεις (απόσταση μικρότερη των 3000 μ. από χώρο φωλεοποίησης)». Σημειωτέον, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ερμηνεύσει τον ανωτέρω περιβαλλοντικό όρο ως απόλυτη απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών (ΣτΕ 2419/2019).

Τον περασμένο Μάρτιο πληροφορηθήκαμε την μετάβαση σε περιοχή, που εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση, χωματουργικών μηχανημάτων, υποβάλαμε προς διάφορες δημόσιες αρχές την από 22-3-2020 αίτηση, με την οποία, δίχως να καταγγέλλουμε οποιονδήποτε για οτιδήποτε, καλούσαμε τις αρχές αυτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του αιολικού σταθμού ή των συνοδευτικών του έργων, κατά παράβαση του ανωτέρω περιβαλλοντικού όρου και να επιβάλλουν τις νόμιμες κυρώσεις, ΕΑΝ διαπιστώσουν τέτοια παραβίαση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατέδειξε ότι οι ανωτέρω ανησυχίες μας ήταν βάσιμες, αφού στο υπ΄αριθ. πρωτοκ. 42895/591/7-7-2020 έγγραφό του βεβαίωσε ότι κατόπιν αυτοψίας «κατά μήκος της χωμάτινης οδού που διέρχεται νότια της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην περιοχή Φραγκάκι και οδεύει νότια προς την περιοχή Στενό του Δήμου Άνδρου διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερα τμήματα της ανωτέρω οδού είχαν εκτελεσθεί πρόσφατες εργασίες» και ακόμη στην Έκθεση Αυτοψίας της 11/6/2020 των Επιθεωρητών ότι «Διαμορφώθηκαν οδοί μήκους 95-1200m και πλάτους 6-9m και παράλληλα διαπιστώθηκαν τοπικοί εκβραχισμοί και καθαίρεση ξερολιθιών». Το γεγονός ότι η εταιρεία  αρνήθηκε κάθε σχέση με τις ανωτέρω διαπιστωθείσες εργασίες, δεν καθιστά τις αιτιάσεις και λοιπές αναφορές της υποβληθείσας αίτησής μας, ούτε ψευδείς, ούτε κακόβουλες, ούτε παράνομες, όπως διατείνεται στο εξόχως υβριστικό και συκοφαντικό για τα πρόσωπά μας από 17-7-2020 υπόμνημά της εταιρείας προς τη Διοίκηση.    

Την 31/7/2020 πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι από τοπική δημοσιογραφική ιστοσελίδα ότι η εταιρεία, σύμφωνα με δελτίο τύπου που η ίδια εξέδωσε, υπέβαλε εναντίον …όλων…ημών… μήνυση, κατηγορώντας μας για το αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 229 του ποινικού κώδικα. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η ανωτέρω δημοσιογραφική πηγή δημοσίευσε αποσπάσματα από το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς, την ίδια ημέρα της κατάθεσής της και την ίδια μέρα που κατατέθηκε η αίτηση ακύρωσης κατά της άδειας εγκατάστασης στο ΣτΕ, συνυπογραφόμενη και από τον δήμο Άνδρου. Ενόψει αυτής της εξέλιξης  επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

–         Η από 22-3-2020 αίτησή μας δεν συνιστά καταγγελία κατά οποιουδήποτε, αλλά πρόσκληση προς τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν κατά την αποστολή τους. Η υποβολή μηνύσεως σε βάρος μας, έχει διττό αθέμιτο στόχο: αφενός τον εκφοβισμό μας, ώστε να παύσουμε ή να διστάζουμε να ασκούμε τα δικαιώματα που μας αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι (να μείνουμε στα σπίτια μας, κατά το κοινώς λεγόμενον) και αφετέρου τη δυσφήμηση μας στην τοπική και κατ΄επέκταση στην ελληνική κοινωνία, αφού παρουσιαζόμαστε ως ψεύτες, κακόβουλοι, υποκριτές οικολόγοι και γενικώς ως άνθρωποι που στην οποιαδήποτε επιδίωξή τους μετέρχονται αθέμιτα έως και ανήθικα μέσα. Το γεγονός ότι η επιληφθείσα του ζητήματος υπηρεσία δεν προχώρησε στην ανεύρεση και τιμωρία του υπαιτίου δεν καθιστά εμάς ψεύτες. Η υποβολή μήνυσης σε βάρος μας και οι εξόχως υβριστικοί και συκοφαντικοί για τα πρόσωπά μας ισχυρισμοί του από 17-7-2020 υπομνήματος της εταιρείας, ανεξαρτήτως της ποινικής τους αξιολόγησης, συνιστούν ευθεία και βαρεία προσβολή της προσωπικότητας μας, την οποίαν δεν σκοπεύουμε να ανεχθούμε.

Με το παρόν επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές, ότι οι ύβρεις, οι «απειλές», οι μηνύσεις και οι αγωγές δεν μας πτοούν. Αντιθέτως, προτιθέμεθα να υπερασπισθούμε εν ευθέτω χρόνω και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, το τρωθέν από την εταιρεία  status τιμής μας και να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της προσβολής της προσωπικότητάς μας, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας. 

Άνδρος 05/09/2020

ΟΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ  ΦΟΡΕΙΣ

1)  Δίκτυο Oικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, –   2)  Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) –   3)  Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας και Δράσης (Andros Routes) –   4) ΦΟΡΕΑΣ Προγράμματος ΥΠΕΝ: LIFE 17 NAT/GR/000514 «Διατήρηση & Διαχείριση του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο» του Πανεπιστημίου Κρήτης –    5)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΚοινΣΕπ ΆΝΔΡΟΥ –    6)  Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός  ΆΥΛΑ –     7)  Εταιρεία Εναλλακτικού Τουρισμού ONE FOOT FORWARD IKE –   8)  Κυνηγετικός Σύλλογος   Άνδρου –                        9)  Φορέας  Κατοίκων Άνδρου #Save Andros

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΤΣΑΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Μόνο με ενότητα και τερματισμό του λαϊκισμού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επίθεση των επιχειρηματικών ομίλων ΑΠΕ
 
Αιολικά. Δελτίο τύπου Μηνυθέντων και η Ανοιχτή Επιστολή του Δημάρχου
Προς κάθε πολίτη, δημότη, κάτοικο ή επισκέπτη της Άνδρου
Προκειμένου ν’ αποφευχθούν αληθινές ή δήθεν παρεξηγήσεις, ξεκαθαρίζω ότι είμαι κάθετα ενάντια σε διώξεις των διαδηλωτών για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί μας και εντελώς αντίθετος στην οποιασδήποτε μορφής ποινικοποίηση της αγωνίας-διαμαρτυρίας των Aνδριωτών για την ανεξέλεγκτη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Σε ό,τι αφορά όσα συνέβησαν στις αρχές του καλοκαιριού στο λιμάνι με την διαμαρτυρία εναντίον των ανεμογεννητριών, πρέπει να είναι σε όλους γνωστό ότι κι εγώ κλήθηκα την από λιμενική αρχή να καταθέσω και να δικαιολογήσω όπως και άλλοι θεσμικοί παράγοντες και πολίτες την παρουσία μου στην προβλήτα του λιμανιού.
Ποτέ δεν κατήγγειλα κανέναν και τίποτα.
Ενημερώσα, ως όφειλα από τη θέση ευθύνης που έχω την τιμή να υπηρετώ, ότι μετά από επικοινωνία που είχα με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, κ. Μαύρο, το επίμαχο φορτίο του πλοίου εναντίον του οποίου στρεφόταν η διαμαρτυρία αποτελούνταν από ανταλλακτικά για τις ήδη τοποθετημενες από 30 χρόνια ανεμογεννήτριες της Άνδρου. Είναι, δε, ήδη γνωστό, κάτι που καταγράφηκε και στην κατάθεσή μου, ότι την ημέρα της διαμαρτυρίας άμεσα ζήτησα από τους λιμενικούς να φέρουν τα δελτία αποστολής για να ελεγχθούν από Επιτροπή των διαμαρτυρόμενων δημοτών, η οποία δημιουργήθηκε επιτόπου, ύστερα από προσωπική μου πρωτοβουλία, για τον έλεγχο των παραστατικών και αποτελούνταν από τους κ.κ. Μαβή, Χέλμη και Αυγουστή, με τους οποίους από κοινού διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο πράγματι μόνο για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά από 30ετία λειτουργούντος εξοπλισμού.
Απαιτείται η ενότητα όλων για την επιτυχία των κοινών στόχων και σε αυτό οφείλουν να συμβάλλουν ΟΛΕΣ οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της Άνδρου.
Το χειρότερο αυτή την στιγμή μπροστά στον κίνδυνο του «γαζώματος» του νησιού από τα συμφέροντα της χωρίς όρια εγκατάστασης ανεμογεννητριών είναι ο διχασμός, που κάποιοι για τοπικά, μικροπολιτικά και άλλοι για κομματικά ή όποια άλλα προσωπικά τους συμφέροντα, προσπαθούν να επιβάλουν.
Σε πρόσφατη δήλωση μου ξεκαθάρισα ότι, με εξαίρεση τα αιολικά πάρκα σε Μαραθιά και Φραγκάκι που έχουν ήδη εγκεκριμένη άδεια εγκατάστασης και εγκρίσεις όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, των τότε Δημοτικών Συμβουλίων και της τοπικής κοινωνίας, τίποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό χωρίς την ολοκλήρωση της δικής μας δημοτικής αντιπρότασης για τις ΑΠΕ.
Όχι γιατί είμαστε προκατειλημμένοι και εκ των προτέρων αντίθετοι σε αυτές, αλλά γιατί θα είναι επωφελείς για την Άνδρο μόνο εάν η χωροθέτηση και εγκατάστασή τους προχωρήσει με σχέδιο και, προπαντός, με ΜΕΤΡΟ.
Οι άνθρωποι, που με την ένοχη αδράνειά τους τόσα χρόνια προσπαθούν να χρεώσουν στην σημερινή διοίκηση ό,τι μη αρεστό και δημοφιλές, γιατί δεν απαντούν στις επώνυμες και δημόσιες καταγγελίες για συναντήσεις τους με εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων στο Γραφειο Δημάρχου, επί δημαρχίας τότε Θ. Σουσούδη, «αποφεύγοντας» παράλληλα να κάνουν και την παραμικρή νομική (ή και οποιαδήποτε άλλη, έστω, για τα μάτια του κόσμου) ενέργεια εναντίον της έκδοσης περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων υπέρ συγκεκριμένων εταιρειών;
Στον αντίποδα, η σημερινή διοίκηση και σε δηλώσεις και, κυρίως, σε νομικές ενέργειες έχει προχωρήσει, ενώ κι εγώ ως Δήμαρχος αυτοπροσώπως παραστάθηκα στην εκδίκαση της προσφυγής εναντίον της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το αιολικό πάρκο του Ομίλου Κοπελούζου.
Καλώ όλους, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν ή όχι μέχρι τώρα στο θέατρο του παραλόγου, που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή
και ΟΛΟΙ μαζί, με γνώμονα μόνο την πρόοδο της Άνδρου, να συστρατευτούμε απέναντι στην απειλή των άτακτων και χωρίς κανένα κριτήριο χωροθετήσεων των ανεμογεννητριών στο νησί μας. Μόνο αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές, τις κομματικές και τις κάθε είδους άσχετες με το βιώσιμο μέλλον της Άνδρου ατζέντες, μπορούμε να πετύχουμε σε αυτήν την κρίσιμη υπόθεση για την τοπική μας κοινωνία.
Μόνο μακριά από διχασμούς που πληγώνουν το νησί και μόνο με ενότητα μπορούμε να πάμε μπροστά!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.