Αναστάτωση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν προκαλέσει οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν από το Ελληνικό  Κτηματολόγιο δίνοντας προθεσμία 105 ημερών από την 5η Μαρτίου και μέχρι 17 Ιουνίου για να υποβάλλουν ένσταση οι ενδιαφερόμενοι. Στο μεταξύ ενημερωτική συνεδρίαση για το θέμα έχει εξαγγείλει ο Δήμος Άνδρου για το απόγευμα της Δευτέρας 8 Μαρτίου 2021.

Η συνεδρίαση του Δήμου Άνδρου για τους Δασικούς Χάρτες αύριο 8.3.2021 θα είναι ευχής έργο να πραγματοποιηθεί ζωντανά / live streaming όπως συνέβη με την απολογιστική συνεδρίαση του Δήμου και με την ενημερωτική συνεδρίαση για το Χωροταξικό του νησιού.

Η συνεδρίαση του Δήμου Άνδρου για τους Δασικούς Χάρτες αύριο 8.3.2021 κ.α.
Photo: Elina Folerou

Το Ρεπορταζ

Σύμφωνα τον βασικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες με καμία τελεσίδικη πράξη, καμία νόμιμη διοικητική πράξη, δεν χάνει την ισχύ της από τους δασικούς χάρτες. Ετσι, εάν για παράδειγμα ένας ελαιώνας εμφανίζεται στην ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη ως δάσος, η δασική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να προβεί σε διόρθωση. Αν δεν γίνει, θα πρέπει αυτεπαγγέλτως να γίνεται – ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Αντιστοίχως, κάθε πολίτης μπορεί να επικαλεστεί, και μάλιστα ατελώς, χωρίς να πληρώσει κανένα παράβολο, τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος και να γίνει αντίστοιχα διόρθωση. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν ατελώς στην υποβολή αντιρρήσεων.

Στο μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει ολοκληρωμένους  δασικούς χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο. Το γεγονός από μόνο του συνεπάγεται απροστάτευτα δάση και απροστάτευτα νόμιμα συμφέροντα ιδιοκτητών γης. Επισημαίνεται πως από το Σύνταγμα του 1975 προβλεπόταν η διευθέτηση της έννοιας του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων και γης, για να φθάσουμε το 2015 να τεθεί ως προαπαιτούμενο και υποχρέωση της χώρας (από το τρίτο μνημόνιο) η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών.

Τα προβλήματα

Από τις έως τώρα αναρτήσεις των δασικών χαρτών προέκυψαν τρία προβλήματα: 

 1. Οι δασωμένοι αγροί, δηλαδή οι αγροτικές εκτάσεις που μετά το 1945 λόγω εγκατάλειψης των καλλιεργειών από τους ιδιοκτήτες τους δασώθηκαν.
 2. Οι εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις που αποδόθηκαν για καλλιέργεια χωρίς να διαθέτουν τίτλους.
 3. Η ιδιομορφία της ύπαρξης ή μη του «τεκμηρίου ιδιοκτησίας γης υπέρ του Δημοσίου» (άρθρο 62 Ν. 998/1979).

Οι οικισμοί (αυθαίρετοι ή μη) σε δάση, ο ορισμός των βοσκήσιμων γαιών και μη.

Τι προβλέπεται
 1. Αγροτικές εκτάσεις: Χρησιμοποιούνται κανονικά αν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.
 2. Εκχερσωμένες εκτάσεις: Οταν η εκχέρσωση συνοδεύεται από διοικητική πράξη, τελεί σε νόμιμη αλλαγή χρήσης, αλλά αυτό δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της έκτασης. Με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών θα προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες.
 3. Δασωμένους αγρούς: Γίνεται προσπάθεια για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόδοσης του χαρακτήρα τους.
 4. Χορτολιβαδικές εκτάσεις: Τα φρύγανα (μικρά φυτά) δεν προσδιορίζουν δασικό χαρακτήρα σε έκταση, σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Ο σχεδιασμός του Περιβάλλοντος αποβλέπει το ίδιο να ισχύει και για τους ασπάλαθους (φυτά μεσογειακής χλωρίδας).
Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών:
 • Οικοδομικές άδειες και επενδύσεις: Εως τώρα για οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα ο πολίτης έπρεπε να υποβάλει αίτηση για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού και η αναμονή ήταν από τρία έως πέντε έτη. Σήμερα, με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, αρκεί η βεβαίωση του μηχανικού πως το απλό απόσπασμα του δασικού χάρτη φέρει τον χαρακτηρισμό «ΑΑ», το οποίο κατατίθεται στη υπηρεσία δόμησης του οικείου δήμου και εκδίδεται η οικοδομική άδεια. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη επένδυση.
 • Επιδοτήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών: Καμία αλλαγή στις επιδοτήσεις δεν επιφέρει η ανάρτηση του δασικού χάρτη. Το ίδιο ισχύει και για τη βοσκή, η οποία αποτελεί επιτρεπόμενη χρήση εντός των δασών – με εξαίρεση τα δάση που τελούν υπό ειδική προστασία (διαδικασία αναδάσωσης κ.ά.).

Η ανακοίνωση/ απόφαση της Αποκεντρωμένης για τις ενστάσεις αναφέρει:

“Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του
αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5/3/2021 ημέρα Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17/6/2021 ημέρα
Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7/7/2021 ημέρα Τετάρτη. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. 4 από 7 Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο  δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος”.  

Η θέση του Δ. Α. μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της Άνδρου

Η συνεδρίαση του Δήμου Άνδρου για τους Δασικούς Χάρτες αύριο 8.3.2021 κ.α.

Ο Δήμος Άνδρου – ταυτιζόμενος απόλυτα με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – ζητά από την Κυβέρνηση αναθεώρηση του ΠΔ του 2016 και εναρμόνιση του με το νόμο του 1979. Αναλυτικά ο Δήμος Άνδρου ζητά:

 • Να αναμορφωθεί το ΠΔ 32/2016 και να εναρμονιστεί με το Ν.998/1979 όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών, φρυγανικών οικοσυστημάτων ως μη δασικών.
 • Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.
 • Να παγώσει η διαδικασία και να ξεκινήσει άμεσα ένας ευρύς δημόσιος διάλογος μεταξύ της Κυβέρνησης, των φορέων της Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους.

Να σημειώσουμε πως οι δασικοί χάρτες που στηρίχτηκαν στο ΠΔ του 2016 και δημοσιεύθηκαν χθες 3/3/2021 χαρακτηρίζουν την Άνδρο σε ποσοστό 80% ως δασική ή χορτολιβαδική! Κάτι εντελώς λάθος μιας και είναι γνωστό πως οι κατά καιρούς αεροφωτογραφίες από το 1945 έως και σήμερα απλώς πιστοποιούν την εγκατάλειψη των αγροτικών εκτάσεων. Ουδέποτε στην ιστορία αυτές οι εκτάσεις υπήρξαν Δάση

Σήμερα, εν μέσω πανδημίας, οι ιδιοκτήτες καλούνται να επωμιστούν ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος (παράβολα, μηχανικοί, δικηγόροι κτλ) για να προστατεύσουν την ιδιοκτησία τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ταυτιζόμενοι πλήρως με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζητάμε από την Κυβέρνηση να παγώσει κάθε σχετική διαδικασία και να προχωρήσει σε ειλικρινή διάλογο με τους Κυκλαδίτες, ώστε από κοινού να σχεδιάσουμε το μέλλον των νησιών μας.

Άνδρος 4/3/2021

✎ Σημείωση: Η δημοσίευση γίνεται μετά από σχετική ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα του Δ. Α. την 5η Μαρτίου 2021, χωρίς να έχει σταλεί επισήμως προς δημοσίευση.

Η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Δ. Α.

Η συνεδρίαση του Δήμου Άνδρου για τους Δασικούς Χάρτες αύριο 8.3.2021 κ.α.

Άνδρος, 4/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2486

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Ν.3852/2010 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την 426/77233/13-11-2020, εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας ΔΣ, σας καλεί σε συνεδρίαση μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, στις 8 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 για τη συζήτηση – ενημέρωση στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια διάταξη
Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών της Άνδρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ

Πηγή: ktimatologio.gr, in.gr, andros.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.