Ο Δ.Α. ενημερώνει τους επιχειρηματίες για τους κοινόχρηστους χώρους και την διαδικασία των αιτήσεων

Ο Δ.Α. ενημερώνει τους επιχειρηματίες για τους κοινόχρηστους χώρους
Photo: Team Andriakipress

Ο Δήμος Άνδρου ανακοινώνει ότι, όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο (του οποίου η παραχώρηση της χρήσης είχε επιτραπεί κατά το έτος 2020 και μπορεί να παραχωρηθεί εκ νέου), έχουν υποχρέωση, πριν κάνουν χρήση, να υποβάλλουν στον Δήμο αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια για το έτος 2021, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη, οπότε παρακαλούμε όπως απομακρύνεται τυχόν εξοπλισμό που είναι στον χώρο. Σε κάθε περίπτωση για την αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά κατατίθεται στον Δήμο Άνδρου, στο τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ.  Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2282025073 και 2282360212, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Αίτηση

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

Άνδρος,.…………………….

 

Αρ. Πρωτ.:…………………….

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

(Συμπληρώνετε Α ή Β)

 

Α. Για φυσικό πρόσωπο

 

Επώνυμο:  …………………………………………….

Όνομα:……………………………………………………

Όνομα Πατέρα:…………………………………..

ΑΦΜ:……………………………ΔΟΥ:…………………

ΑΔΤ:…………………………………………………….

Δ/νση κατοικίας:……………………………………

ΤΚ:…………..Τηλ. επικοινωνίας………………..

E-mail:……………………………………………………

 

Β. Για εταιρία

 

Επωνυμία Εταιρείας:……………………………..

………………………………………………………………

ΑΦΜ:……………………………ΔΟΥ:…………………

Ονομ/μο Εκπροσώπου:……………………………

Τηλ. Επικοινωνίας:…………………………

E-mail:………………………………………………

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Δ/νση:………………………ΤΚ:…………….

Είδος κατ/ματος:…………………………………………

Διακρ. τίτλος:……………………………………………

 

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην ………………………….

…………………………………………………………..

για το έτος 2021, εμβαδού………….. για ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘIΣΜΑΤΑ

 

(επιλέγετε Α ή Β)

Α. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ

 

Β. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. …………

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ.

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ

Ον/μο: ……………………………………………………..

Ιδιότητα:…………………………………………………..

ΑΦΜ: ……………………………………………………….

Τηλ. ………………………………………………………….

Email:……………………………………………………….                        

 

Με την υπογραφή της παρούσας, επιτρέπω να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα αποκλειστικά για τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και για κάθε διοικητική διαδικασία που απαιτείται για την διευθέτηση του αιτήματός μου.

Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότηση.

Για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, αποτελεί βασική προϋπόθεση να είναι ο επιχειρηματίας ταμειακά ενήμερος.   

 

 

Ο/Η    ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

Υπογραφή

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση σε ισχύ.
 2. Φωτοτυπία τυχόν άδειας κοινόχρηστου χώρου προηγούμενου έτους.
 3. Συνηγορία ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ, όπου απαιτείται.
 4. Απόδειξη ταμειακής μηχανής όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταστήματος.
 5. Σχεδιάγραμμα μηχανικού, με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε., ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού, το οποίο θα περιλαμβάνει:
 • Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια του Δήμου κλπ.).
 • Πρόταση χωροθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο (διαστάσεις–αρίθμηση), θερμαντικών στοιχείων, κινητών προστεγασμάτων, ζαρντινιερών και άλλων στοιχείων εξοπλισμού.
 • Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε τετραγωνικά μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος).
 • Διάσταση ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζών, που προκύπτει από την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και των υπόλοιπων στοιχείων.
 • Σχεδιασμό του περιγράμματος του χώρου τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων με έντονη γραμμή και αναγραφή των διαστάσεων του.
 1. Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Άνδρου, περί μη ύπαρξης σε βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος με το εξής περιεχόμενο: «Παρέχω στον Δήμο Άνδρου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Άνδρου διά των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του». Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Β. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

 1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 2. Αντίγραφο της τελευταίας άδειας.
 3. Δημοτική ενημερότητα

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Περιγραφή αιτήματος : «                                                   ».

Προς(1):

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

                                       

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

 

ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

 

ΑΡΙΘ:

 

Τ.Κ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

E – mail:

 

                             

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Παρακαλώ να μου ανανεώσετε την υπ΄αριθμ …………………………………….άδεια χρήσης για το έτος 2021. Δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια.

 

 (5)

 

(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.

(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….……………..20…………..

 

(Υπογραφή)

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

Προς(1):

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

                                       

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

 

ΑΔΤ:

 

ΟΔΟΣ:

 

ΑΡΙΘ:

 

Τ.Κ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

E – mail:

 

                             

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

«Παρέχω στον Δήμο Άνδρου ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Άνδρου διά των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του».

 

 

(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.

(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

…….……………..20…………..

 

(Υπογραφή)

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Σουρεαλ καταστάσεις. Ο κόσμος ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κλειστά, τα υπόλοιπα πνέουν τα λοισθια κι αυτοί εδώ βγάζουν ανακοινώσεις για κοινόχρηστους χώρους.
  Εεεεε εκεί στο Δημαρχείο, έχετε ακούσει περί lock down, απαγόρευσης κυκλοφορίας, απαγόρευσης συναθροίσεων,ή σας έχει μεθύσει η εξουσία και δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικοτητα; Ποιος φωστήρας είπαμε πως είναι εντεταλμένος για τα θέματα αυτά, να του αποδώσουμε τα εύσημα και προσωπικά, μην χάνεται στο σύνολο…

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.