Νέο Μοντέλο Διοίκησης Με Θεματικούς Και Όχι Τοπικούς Αντιδημάρχους Και Εντεταλμένους Δημ. Συμβούλους
Ύδρευση Καθαριότητα Στη Πρώτη Γραμμή

Κατευθείαν στα βαθιά έπεσε η νέα δημοτική Αρχή, καθώς τα πολύ μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας στην Άνδρο, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ολιγωρίας και εφησυχασμού. Έτσι αμέσως μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων καθώς και των υπεύθυνων σε επιμέρους τομείς δημοτικών συμβούλων,  άρχισε η καταγραφή των προβλημάτων και η προσπάθεια επίλυσής τους. Με την ύδρευση και την καθαριότητα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Επίσης, από την πρώτη στιγμή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων.
H πρώτη διαφοροποίηση του νέου Δημάρχου, Θεοδόση Σουσούδη, αφορά το μοντέλο διοίκησης του Δήμου, που από ότι φαίνεται τις λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων, αποδίδει.  Πλέον δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι κατά τόπο, δηλαδή Χώρας, Κορθίου, Γαυρίου, αλλά αντιδήμαρχοι «καθ΄ ύλην», θεματικοί, όπως καθαριότητας, οικονομικών, συντήρησης οδικού δικτύου κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν ενιαία και συλλογικά  τα προβλήματα του νησιού.

Η θητεία των αντιδημάρχων είναι διάρκειας 2,5 ετών.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Κυριάκος Θωμάς, ενώ υπεύθυνος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Άνδρου ορίστηκε ο Αντώνης Λάβδας, που είναι και ο υπεύθυνος για την ύδρευση του νησιού. Τα θέματα τουρισμού και προβολής του νησιού ανέλαβε η κ. Ελένη Πολίτου και αυτά του Πολιτισμού η κ. Αθηνά Τσατσομοίρου, ενώ ο κ. Λευτέρης Μπάλλας ανέλαβε αρμοδιότητες που αφορούν στην εκπροσώπηση του Δήμου στη περιφέρεια καθώς την εποπτεία της Πολεοδομίας και το χωροταξικό. Εντεταλμένοι σύμβουλοι με τοπικές αρμοδιότητες ορίστηκαν οι Αθηνά Τσατσομοίρου (Χώρα), Νίκη Μαμάη (Γαύριο), Άννα Βολίκα (Μπατσί) και Ιάκωβος Σκόρδος (Κόρθι).

Οι Αρμοδιότητες Των Αντιδημάρχων

Ο κ. Χρήστος Βουραζέρης αναλαμβάνει:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 2. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 3. Την διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

4.Την εποπτεία σε θέματα κληροδοτημάτων (Προϋπολογισμός –Απολογισμός κληροδοτημάτων, Χ.Ε.Π. Κληροδοτημάτων, Θεωρήσεις γραμματίων είσπραξης κληροδοτημάτων).

-Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής προμήθειας, διαγωνισμού έργου ή παροχής υπηρεσιών.

-Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα.

-Λογαριασμούς σχετικών έργων.

-Άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία και σχετίζονται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

-Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών .

Επίσης, ο κ. Χρήστος Βρουραζέρης αναλαμβάνει κατά τόπο τις ακόλουθες αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κορθίου:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Η κ. Μαρία Μαμάη, αναλαμβάνει:

 1. Τη συντήρηση δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 2. Θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας κ.α.), λειτουργίας δημοτικών σφαγείων, λειτουργία και εγκατάσταση σταβλικών εγκαταστάσεων. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Γεωργικής ανάπτυξης.
 3. Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.
 4. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
 5. Την Συντήρηση – Επισκευή και Επέκταση Αναμεταδοτών τηλεόρασης.
 6. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των Τεχνικών Έργων Οδοποιίας στο Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά τόπο, εντεταλμένους συμβούλους.

Επίσης, η κ. Μαμάη αναλαμβάνει κατά τόπο τις ακόλουθες αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Υδρούσας:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Ο κ. Δημήτριος Λάσκαρης αναλαμβάνει:

 1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής των απορριμμάτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μηχανικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά, σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Την καθαριότητα ακτών και παραλιών
 3. Τις κυκλοφοριακές διατάξεις,
 4. Την μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων.
 5. Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των οχημάτων του Δήμου.
 6. Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.
 7. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 8. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, την εκμετάλλευση περιπτέρων.
 9. Θέματα της νέας Γενιάς και συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων
 10. Την εποπτεία, συντήρηση ασφάλεια και φύλαξη των Δημοτικών κτιρίων.

Επίσης ο κ. Δημήτρης Λάσκαρης αναλαμβάνει κατά τόπο τις ακόλουθες αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου: Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ΄55).

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του κ. Δημητρίου Λάσκαρη, στην Δημοτική Ενότητα Άνδρου όπως περιγράφονται παραπάνω (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.), όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Θεοδωράκης.

Ο κ. Διαμαντής Θεοδωράκης, αναλαμβάνει:

 1. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
 2. Την εποπτεία σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, οικογενειακή βία και την προστασία των παιδιών
 3. Την υποστήριξη της λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων του Δήμου Άνδρου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 4. Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων και εν γένει τη συντήρησή του.
 5. Την λειτουργία και ασφάλεια των Παιδικών Χαρών
 6. Τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών, όπως ορίζονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς του Δήμου.
 7. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 8. Την εποπτεία του καθαρισμού ρεμάτων

Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τους Εντεταλμένους κατά τόπο Δημοτικούς Συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητάς τους.

Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντής Θεοδωράκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά, από τους Αντιδημάρχους: Δημήτριο Λάσκαρη, Μαρία Μαμάη, Χρήστο Βουραζέρη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου για την τέλεση των πολιτικών γάμων, η αρμοδιότητα θα ασκείται κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους Δημήτριο Λάσκαρη, ΧρήστοΒουραζέρη, Μαρία Μαμάη, Διαμαντή Θεοδωράκη.

Ο ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ δηλώνει:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και το προσωπικό του Δήμου για την ακούραστη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον Δήμο μας. Η προθυμία που επιδεικνύουν όλοι είναι μεγάλη και η αποτελεσματικότητα, παρά τις αντιξοότητες είναι ικανοποιητική.
Έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μας και ο απολογισμός είναι ήδη θετικός.
Ο ορισμός των αντιδημάρχων σε θεματικούς και όχι σε χωρικούς, που ίσχυε μέχρι τώρα, σπάει τους όποιους εναπομείναντες τοπικισμούς, ενώνει τους Ανδριώτες απέναντι στα προβλήματα, ενισχύει τον ρόλο του αντιδημάρχου, τον ρόλο των τοπικών συμβούλων και οδηγεί σε καλύτερη οργάνωση και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των υποδομών. Παράλληλα ο ορισμός όλων των δημοτικών συμβούλων σε εντεταλμένους με ανάληψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, δίνει σε όλους τους αιρετούς την ευκαιρία να δουλέψουν εποικοδομητικά και όλοι να προσφέρουν σε συγκεκριμένο τομέα με μεθοδικότητα και πάντα σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους.
Από την πρώτη μέρα δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση, στο νοικοκυριό, στην διαφάνεια και στην καθημερινότητα.
Μεγάλος αντίπαλος τα τεράστια χρονίζοντα προβλήματα και η έλλειψη προσωπικού. Όμως η κατάσταση ελέγχεται για τους λόγους που προανέφερα. Ο ζήλος για δουλειά, η προθυμία όλων, προσωπικού και αιρετών, έχουν μετριάσει τις δυσκολίες και βοηθούν στην οργάνωση και στην αποτελεσματικότητα.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχουμε καταγράψει αρκετές ανάγκες και προσπαθούμε για τις λύσεις.
Οι έχοντες τις αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους, για προβλήματα όπως, π.χ ύδρευση, καθαριότητα, ανακύκλωση, φωτισμός, συντήρηση αυτοκινήτων κλπ., είναι κυριολεκτικά καθημερινά στους δρόμους για να μπορούν να ανταποκρίνονται και να δίνουν λύσεις. Παράλληλα η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση των υπηρεσιών, τα οικονομικά, ο σχεδιασμός για τουριστική προβολή, οι προσπάθειες ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελούν καθημερινή πλέον πραγματικότητα, προκειμένου να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
Τα προβλήματα όμως είναι δύσκολοι αντίπαλοι και προβλήματα όπως διαχείριση απορριμμάτων-ΧΥΤΥ, ανεμογεννήτριες, διαχείριση υδάτων, οικονομική κρίση, απαιτούν πολλή δουλειά, οργάνωση, συνεργασία, ενότητα και πάνω απ΄ όλα συμμετοχή της κοινωνίας μας.
Μόνο έτσι θεωρώ πως θα δώσουμε λύσεις και μάλιστα πολύ σύντομα».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.