ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Από την Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 έως και την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου (Χώρα), για το σχολικό έτος 2020-2021.
Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται:
α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: dimos@andros.gr. Θέμα του email θα είναι «αίτηση εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου»,
ή β) ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Νέο Δημαρχείο (κτήριο Βούλγαρη), Χώρα Άνδρου, ΤΚ: 84500, τηλ.: (+30)2282360237), με την ένδειξη στον φάκελο « Προς: Δήμο Άνδρου- Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, αίτηση εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου (Χώρα)».
Δεκτά γίνονται παιδιά, που τον Σεπτέμβριο 2020 συμπληρώνουν τα 2,5 έτη (δηλ. 30 μηνών).
Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή, που αποτελείται από τρία μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 14087/29.11.2017 (4249/Β΄/5.12.17) και ιδίως στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτού. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει των μορίων, που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου με την υπ’ αριθ. 75/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΔ50ΩΨΙ-ΨΛΕ). Ο πίνακας υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση Απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Ιουλίου 2020. Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 5 (εργάσιμων) ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 14087/29.11.2017 – 4249/Β΄/5.12.17)
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
1. Αίτηση εγγραφής (ακολουθεί το έντυπο).
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ακολουθεί το έντυπο) ή βεβαίωση υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολιασμού, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (συναπτόμενο έντυπο).
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
6. Για απόδειξη εργασίας/ανεργίας, τα δικαιολογητικά είναι τα εξής, κατά περίπτωση:
6.1. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ωράριο.
6.2. Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα:
α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ωράριο εργασίας
β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
6.3. Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
6.4. Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
6.5. Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του 2019 των γονέων.
8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην Ελλάδα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ.
Υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει την μη μεταβολή.
Οι επανεγγραφές ελέγχονται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται όπως και οι εγγραφές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή), κατά τις ώρες 0730 έως 14.30 και ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Για το σχολικό έτος 2020-2021 και δεδομένου ότι η ανακοίνωση εκδίδεται εν μέσω περιόδου μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι κορωνοιού Covid-19, θα βγει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο, μόνο στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην παραπάνω ημερομηνία.
Ο Σταθμός διακόπτει την εργασία του κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών και κατά την περίοδο από 24/12 έως και 06/01 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα). Για το σχολικό έτος 2020-2021 και δεδομένου ότι η ανακοίνωση εκδίδεται εν μέσω περιόδου μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι κορωνοιού Covid-19, θα βγει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο, μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στις παραπάνω ημερομηνίες.
Προσέλευση και αναχώρηση:
Η προσέλευση των παιδιών πραγματοποιείται αυστηρά μεταξύ 07.45- 9.00.
Η αποχώρηση των παιδιών πραγματοποιείται μεταξύ 13:00 – 14:30.
Για να είναι ομαλή η προσαρμογή των νέο-εγγεγραμμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά η προσέλευση, ακολουθώντας τον προγραμματισμό της Υπεύθυνης του Παιδικού Σταθμού.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ).
Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) ανέρχεται στο ποσό των 20,00€ (είκοσι ευρώ) και καταβάλλεται τις πέντε (5) τελευταίες ημέρες κάθε μήνα, στο Παιδικό Σταθμό, αφού το παιδί έχει συμπληρώσει πέντε (5) ημέρες παρουσίας.
Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους αμέσως στον Παιδικό Σταθμό, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής. Σε αυτή την περίπτωση, τα τροφεία του μήνα καταβάλλονται κανονικά και η εγγραφή θεωρείται διαγραμμένη από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα .
Σε περίπτωση μη καταβολής των τροφείων, ο Παιδικός Σταθμός ζητά μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου την δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας από τη ΔΟΥ των γονέων έως την εξόφληση της οφειλής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ΚΥΑ 45081/30-10-1997 (1029 Β΄)].
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
Πραγματοποιείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Κατόπιν αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διακοπή.
2. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία ή την συμπεριφορά των παιδιών, που δεν μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
4. Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μήνα τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
5.Όταν συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (τέλος σχολικής χρονιάς).
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Άνδρου- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Τηλ. επικοιν: (+30)2282360235)- Ημερ. Και ώρες λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ, 08.0014.00
Mail επικοινωνίας: psandrou@gmail.com, dimos@andros.gr
#menoumeasfaleis

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΚΟΖΑΝΙΤΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η andriakipress.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται, ενώ η andriakipress.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.